Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/17/2019
Spisová značka:20 Nd 118/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.ND.118.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

20 Nd 118/2019-107

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného R. I., narozeného XY, bytem XY, adresa pro doručování XY, proti povinné J. P., narozené XY, bytem XY, pro 125 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 69 Nc 881/2004, o návrhu oprávněného na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, t a k t o :

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 69 Nc 881/2004 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Svitavách.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Brně (dále rovněž „příslušný soud“) předložil návrh oprávněného ze dne 26. 2. 2018, doplněný podáním ze dne 22. 3. 2018, 27. 4. 2018 a 13. 5. 2018 na přikázání věci Okresnímu soudu ve Svitavách z důvodu vhodnosti, které odůvodňuje zejména průtahy v exekučním řízení a nesprávným úředním postupem, dále uvádí, že v exekuci bylo vymoženo pouze 14, 26 Kč a že v případě ukončení exekuce by si exekutor mohl účtovat po oprávněném náklady exekuce ve výši 1 493 000 Kč. Sděluje, že soudní exekutor je podjatý a maří průběh exekuce. Také vznáší námitku podjatosti vyšší soudní úřednice J. V. Z výše uvedených důvodu navrhuje oprávněný postoupit spis jinému soudu ��� Okresnímu soudu ve Svitavách.

Povinná se k návrhu na delegaci nevyjádřila.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený oběma dotčeným soudům (srov. § 12 odst. 3 větu první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“) podmínky pro přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o. s. ř.) neshledal.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu citovaného ustanovení představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.

Argumenty uváděné oprávněným nelze považovat za právně relevantní důvod k delegaci věci jinému soudu. Je-li oprávněný pouze subjektivně přesvědčen o tom, že u příslušného soudu, resp. soudního exekutora se mu nedostane nestranného rozhodnutí v přiměřené lhůtě a že soudní exekutor nebo vyšší soudní úřednice jsou podjatí, má právo uplatnit námitku podjatosti, nicméně na základě těchto tvrzení založit důvod pro delegaci věci jinému soudu nelze (oprávněný ostatně námitku podjatosti vznesl, Nejvyššímu soudu však nepřísluší o takovém návrhu rozhodnout, srov. § 29 ex. řádu, § 17 o. s. ř.).

Okolnosti, pro něž oprávněný navrhl přikázání věci označenému soudu, tedy neobstojí.

Nejvyšší soud proto z uvedených důvodů návrhu oprávněného na přikázání věci Okresnímu soudu ve Svitavách nevyhověl a věc tomuto soudu z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí nepřikázal.

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 17. 4. 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu