Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/16/2019
Spisová značka:21 Nd 47/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:21.ND.47.2016.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 164 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

21 Nd 47/2016-35


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci oprávněné České kanceláře pojistitelů, se sídlem v Praze 4, Milevská č. 2095/5, IČO 700 99 618, zastoupené Mgr. Ľubomírem Vdovcem, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky č. 135/68, proti povinnému P. N. – N., narozenému dne XY, bytem v XY, o exekučním návrhu, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 55 EXE 321/2015, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. června 2016 č. j. 21 Nd 47/2016-23 se ve výroku opravuje v označení soudu, u nějž je vedena věc na správné znění „věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi“ a v určení soudu, který věc projedná a rozhodne, se ve výroku opravuje na správné znění „Okresní soud v Břeclavi“, v záhlaví se opravuje v označení soudu, u nějž je věc vedena, na správné znění „vedené u Okresního soudu v Břeclavi“, a v odůvodnění se opravuje v prvním, druhém a posledním odstavci tak, že se vypouští v nich uvedený název Okresního soudu Praha – západ, a nahrazuje se správným označením „Okresní soud v Břeclavi“.

Odůvodnění:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne ze dne 22. června 2016 č. j. 21 Nd 47/2016-23 je postiženo zjevnou nesprávností ve výroku spočívající v tom, že ve výroku uvedeného usnesení je nesprávně uveden jako soud, u kterého je vedena věc, o jejímž určení k projednání a rozhodnutí podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhodoval, Okresní soud Praha – západ, ačkoli z obsahu spisu vyplývá, že věc je vedena u Okresního soudu v Břeclavi. V důsledku tohoto pochybení došlo ke zjevné nesprávnosti i v té části výroku, kterou byl určen soud k projednání a rozhodnutí věci, když jako soud, který věc projedná a rozhodne, byl určen nesprávně Okresní soud Praha – západ, ačkoli věc náleží k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Břeclavi, a to na základě v opravovaném usnesení uvedené zásadě hospodárnosti, z níž vyplývá, že návrh na nařízení exekuce a pověření exekutora, v situaci, kdy doposud není známo, zda má povinný bez známého bydliště v České republice exekučně postižitelný majetek na území České republiky, projedná a rozhodne ten soud, u nějž bylo exekuční řízení zahájeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 nebo v opravovaném usnesení odkazovaná usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Nd 347/2011, 4 Nd 392/2011, či 32 Nd 80/2012), a to i s ohledem na požadavek procesní ekonomie. Zjevná nesprávnost určení Okresního soudu Praha – západ k projednání a rozhodnutí věci sp. zn. 55 EXE 321/2015, vedené u Okresního soudu v Břeclavi, je patrná ze zřetelně formulovaného úmyslu Nejvyššího soudu určit věc k projednání a rozhodnutí soudu, u nějž je věc vedena (viz předposlední odstavec odůvodnění opravovaného usnesení).

Opravované usnesení Nejvyššího soudu je stiženou zjevnou nesprávností i v jeho záhlaví, kde je nesprávně uvedeno, že věc sp. zn. 55 EXE 321/2015 je vedena u Okresního soudu Praha – západ, ač je tato věc podle obsahu spisu vedena u Okresního soudu v Břeclavi.

Uvedené usnesení Nejvyššího soudu obsahuje rovněž zjevnou nesprávnost v odůvodnění rozhodnutí, neboť při zpracování písemného vyhotovení tohoto usnesení byl v jeho výše specifikovaných odstavcích chybně označen soud, u nějž je věc vedena a který vyslovil svoji místní nepříslušnost usnesením ze dne 9. 6. 2015 č. j. 55 EXE 321/2015-17, když z obsahu spisu zjevně vyplývá, že soudem, u kterého je věc vedena a který vyslovil svoji místní nepříslušnost, je Okresní soud v Břeclavi, nikoli Okresní soud Praha – západ.

Podle § 164 o. s. ř. opraví předseda senátu v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Nejvyšší soud proto vydal podle ustanovení § 164 o. s. ř. a ustanovení § 167 odst. 2
o. s. ř. opravné usnesení, jímž tyto zjevn�� nesprávnosti uvedeným způsobem opravil.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. 1. 2019


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu