Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/29/2019
Spisová značka:30 Cdo 383/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.383.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb.
§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

30 Cdo 383/2018-94USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobců a) P. M., narozeného XY, b) D. M., narozené XY, oba bytem v XY, zastoupených Mgr. Bc. Matějem Votroubkem, advokátem se sídlem ve Vysokém Mýtě, Purkyňova 115, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 10 C 115/2016, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 11. 10. 2017, č. j. 18 Co 219/2017-79, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Okresní soud v Ústí nad Orlicí (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 24. 5. 2017, č. j. 10 C 115/2016-61, zamítl žalobu, jíž se žalobci domáhali náhrady nemajetkové újmy v celkové výši 705 000 Kč a náhrady škody v celkové výši 145 949 Kč (výrok I) a rozhodl, že žalobci jsou povinni nahradit žalované náklady řízení (výrok II).

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka Pardubice (dále jen „odvolací soud“) napadeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně (výrok I rozsudku odvolacího soudu) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II usnesení odvolacího soudu).

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci včasné dovolání, aniž zaplatili soudní poplatek za dovolání.

Nejvyšší soud proto usnesením ze dne 5. 12. 2018, č. j. 30 Cdo 383/2018-90, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku z dovolání, který činí 14 000 Kč. Současně byli žalobci poučeni, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 11. 1. 2018 vznikla žalobcům povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích], který činí podle položky 23 odst. 1 písm. d) sazebníku poplatků 14 000 Kč.

Protože žalobci nezaplatili soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byli vyzváni usnesením Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2018, č. j. 30 Cdo 383/2018-90, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobců proti napadenému rozsudku podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. 1. 2019


JUDr. Bohumil Dvořák
pověřený člen senátu