Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/27/2018
Spisová značka:33 Nd 390/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:33.ND.390.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

33 Nd 390/2018-21USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Pavla Horňáka ve věci oprávněné: Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2802/2 (identifikační číslo osoby 25788001), zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze, Na Florenci 2116, proti povinné: D. K., naposledy bytem v XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 1583/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 1583/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.


O d ů v o d n ě n í :


Exekutor požádal dne 10. 7. 2018 Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 25. 9. 2018, č. j. 66 EXE 1583/2018-18, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněnou bude věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Povinná není občankou České republiky, nemá na území České republiky trvalý pobyt a v současné době není v evidencích cizineckého informačního systému hlášena k pobytu. Soudu není známo, kde se nachází majetek povinné.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, který je fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (srov. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů /exekuční řád/, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon č. 120/2001 Sb.“).

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud – přihlížeje k zásadě hospodárnosti – určil, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. 11. 2018


JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu