Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/21/2018
Spisová značka:20 Nd 399/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.ND.399.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

20 Nd 399/2018-321USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny v právní věci žalobkyně M. S., narozené XY, bytem XY, adresou pro doručování XY, proti žalovanému O. L., narozenému XY, bytem XY, pro doručování adresou XY, zastoupenému Mgr. Pavlou Mazalovou, advokátkou se sídlem v Šumperku, Langrova 106/10, o zajištění úhrady a výživy některých nákladů neprovdané matky, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 12 C 15/2018, o návrhu žalobkyně na přikázání věci jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti, t a k t o:


Věc vedená u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 12 C 15/2018 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Šumperku.

O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou (dále rovněž „příslušný soud“) předložil návrh žalobkyně ze dne 3. 10. 2018 na přikázání věci Okresnímu soudu v Šumperku z důvodu vhodnosti, neboť pro žalobkyni je z místa jejího bydliště Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou „obtížně dostupný“, tím spíše, že žalobkyně jako samoživitelka pečuje o malého a často nemocného (záněty dýchacích cest) syna (narozeného XY), u něhož nemá možnost zajistit hlídání.

Žalovaný se k návrhu nevyjádřil.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší a zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že místní příslušnosti soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba - jako výjimku - vykládat restriktivně (k tomu srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Obecně platí, že situace, kdy některý účastník nemá bydliště v obvodu věcně a místně příslušného soudu, takže musí překonat mezi místem bydliště a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost, či cesta k příslušnému soudu je pro něj spojena s organizačními, finančními, zdravotními či jinými problémy, jsou spíže běžné a nemohou samy o sobě přikázání věci jinému soudu přesvědčivě odůvodnit (k tomu srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. září 2013, sp. zn. 29 Nd 185/2013, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 29 Nd 289/2013).

Okolnosti, kterými žalobkyně odůvodňuje návrh na přikázání věci, nejsou natolik významné, aby v nich bylo možno spatřovat důvod k takovému výjimečnému postupu, neboť vzdálenost bydliště žalobkyně k příslušnému soudu (po silnici je tato vzdálenost z veřejně dostupných zdrojů udávána v délce 116 km, kterou lze autem při průměrné rychlosti 60 km/h absolvovat za dvě hodiny) a péče žalobkyně o nezletilé dítě nemohou být bez dalšího důvodem k přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu, obzvlášť je-li k dispozici například institut dožádání (§ 39 o. s. ř.) a možnost ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.). Nelze rovněž přehlédnout, že těžištěm dokazování v dané věci budou osobní, majetkové a příjmové poměry žalovaného, který se v obvodu příslušného soudu zdržuje. Ze skutečnosti, že se žalovaný k návrhu žalobkyně na delegaci věci nevyjádřil, nelze dovozovat, že by žalovaný s tímto návrhem souhlasil.

Nejvyšší soud proto z uvedených důvodů návrhu žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Šumperku nevyhověl a věc tomuto soudu z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí nepřikázal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 11. 2018


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu