Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/30/2019
Spisová značka:22 Cdo 4567/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.4567.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i) a j)) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

22 Cdo 4567/2018-75USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřího Spáčilem, CSc., a ve věci žadatele F. M., narozeného XY, bytem v XY, adresa pro doručování F. M., poste restante XY, o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 20 Nc 5002/2017, o dovolání žadatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 10. 2017, č. j. 21 Co 239/2017-35:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žadatel nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Podle § 243f odst. 3 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 části první zákona č. 296/2017 Sb. – dále jen „o. s. ř.“), v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně uvede, proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení zastaveno.

Okresní soud ve Znojmě (dále „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 11. 8. 2017, č. j. 20 Nc 5002/2017-26, zastavil řízení o žádosti F. M. o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Žadatel uvedl, že se chce žalobou domáhat vydání věcí proti M. W. Podle soudu prvního stupně rozhodnutí ve věci brání překážka podle § 83 odst. 1 občanského soudního řádu, neboť o totožném návrhu žalobce bylo již rozhodnuto ve věcech sp. zn. 20 Nc 5003/2016 a sp. zn. 20 Nc 5003/2017.

K odvolání žadatele Krajský soud v Brně (dále „odvolací soud“) usnesením ze dne 6. 10. 2017, č. j. 21 Co 239/2017-35, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žadatel dovolání.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 7. 3. 2018, č. j. 20 Nc 5002/2017-58, nepřiznal žalobci pro dovolací řízení osvobození od soudních poplatků a neustanovil mu pro dovolací řízení advokáta. K odvolání žadatele odvolací soud usnesením ze dne 20. 7. 2018, č. j. 21 Co 100/2018-65, usnesení soudu potvrdil. Poukázal na to, že zákonem č. 296/2017 Sb., byl změněn zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, mimo jiné tak, že dovolání není přípustné proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudních poplatků a žádosti o ustanovení zástupce.

Dovolání není přípustné.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 238 odst. 1 písm. i) a j) o. s. ř. dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku a o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

Protože dovolání žadatele není přípustné, dovolací soud je podle § 243c odst. 1 o. s. ř. je odmítl.

V souladu s § 243f odst. 3 větou druhou o. s. ř. neobsahuje rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 30. 1. 2019


JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu