Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/20/2020
Spisová značka:6 Tcu 10/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:6.TCU.10.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 143 odst. 4 předpisu č. 104/2013Sb.
§ 220 odst. 3 předpisu č. 104/2013Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

6 Tcu 10/2020-26USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 20. 2. 2020 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky E. P., nar. XY, okres Žďár nad Sázavou, rozsudkem Zemského soudu pro trestní věci Vídeň, Rakouská republika, ze dne 21. 8. 2017, sp. zn. 082 Hv 2/17i, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.


O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Zemského soudu pro trestní věci Vídeň, Rakouská republika, ze dne 21. 8. 2017, sp. zn. 082 Hv 2/17i, který nabyl právní moci téhož dne, byl E. P. uznán vinným pokusem trestného činu krádeže, podle rakouského trestního zákona, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 6 (šesti) měsíců.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se odsouzený E. P. v úmyslu si trestnou činností - krádežemi zajistit zdroj obživy, této dopustil tím, že:

I.
A/ byl zastaven detektivem prodejny po průchodu oblastí pokladen a sice B/ při trestné činnosti byl pozorován detektivem prodejny a před opuštěním prostoru prodejny byl zastaven a sice

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený E. P. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestného činu krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený E. P. se pro svůj prospěch dopustil jednání, kterým byla způsobena škoda na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována zejména tím, že se této dopouštěl po delší dobu a více protiprávními útoky. Z opisu Rejstříku trestů rovněž vyplývá, že byl již v minulosti odsouzen pro majetkovou trestnou činnost spáchanou nejen v Rakousku a Holandsku, ale i v České republice. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen nezanedbatelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení E. P. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 20. 2. 2020


JUDr. Jan Engelmann
předseda senátu