Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/27/2017
Spisová značka:28 Ncu 64/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2017:28.NCU.64.2017.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Dotčené předpisy:§ 755 o. z.
§ 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

28 Ncu 64/2017ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí, podaném J. Y. P., zastoupenou JUDr. Adamem Valíčkem, MBA, advokátem se sídlem v Brně, Dřevařská 855/12, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :

Rozsudek Soudu pro rodinné právo v Soulu, Korejská republika, jímž bylo rozvedeno manželství


s e u z n á v á ,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.


O d ů v o d n ě n í :

Soud pro rodinné právo v Soulu, Korejská republika, k návrhu navrhovatelky rozvedl její manželství, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně odcizili a nebyly shledány předpoklady pro obnovení společného soužití. Nezletilé děti byly svěřeny do péče matky.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že manžel navrhovatelky byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.


V Brně dne 27. června 2017

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu