Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/30/2018
Spisová značka:27 Cdo 3368/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.3368.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:
Dotčené předpisy:§ 243b o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
01/31/2019
IV.ÚS 397/19
JUDr. Jaromír Jirsa
odmítnuto
03/18/2019

27 Cdo 3368/2018-236
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci navrhovatelky H. I., narozené XY, bytem XY, za účasti 1) X., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, a 2) R. D., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Bc. Kamilou Klvačovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Gajdošova 4392/7, PSČ 615 00, o odvolání členů představenstva a jmenování nových členů představenstva soudem, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 25 Cm 51/2006, o dovolání D. K., narozené XY, bytem XY, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 7. 2016, č. j. 14 Cmo 78/2016-202, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

[1] Městský soud v Praze usnesením ze dne 18. 1. 2016, č. j. 25 Cm 51/2006-189, rozhodl o pokračování v řízení z důvodu vydání pravomocného rozhodnutí v řízení pod sp. zn. 47 Cm 6/2006 vedeného u téhož soudu, do jehož pravomocného skončení bylo řízení v projednávané věci přerušeno.

[2] K odvolání D. K., za společnost X. (dále jen „společnost“), Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podala D. K. dovolání.

[4] Podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), za právnickou osobu jedná člen statutárního orgánu; tvoří-li statutární orgán více osob, jedná za právnickou osobu předseda statutárního orgánu, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen.

[5] Podle § 32 odst. 1 o. s. ř. musí každý, kdo v řízení vystupuje jako zástupce účastníka, popřípadě jako jeho další zástupce, své oprávnění doložit již při prvním úkonu, který ve věci učinil.

[6] Jelikož se z obsahu spisu a veřejných rejstříků nepodává, že D. K. je za společnost oprávněna jednat, vyzval ji soud prvního stupně usnesením ze dne 19. 4. 2018, č. j. 25 Cm 51/2006-220, k doložení zástupčího oprávnění.

[7] D. K. v reakci na výzvu uvedla, že je oprávněna za společnost jednat, neboť usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 26. 7. 2005, č. j. 20 D 1112/2003, a dále usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2005, č. j. 24 Co 357/2005-320, byla jmenována správkyní části dědictví společnosti po zůstaviteli L. K.

[8] Skutečnost, že byla D. K. jmenována správkyní dědictví po zemřelém L. K. (bývalém většinovém akcionáři společnosti), ji k jednání za společnost v projednávané věci neopravňuje.

[9] Jelikož D. K. přes výzvu soudu prvního stupně své oprávnění zastupovat společnost v projednávaném řízení nedoložila, předseda senátu Nejvyššího soudu dovolací řízení podle § 243b, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil pro nedostatek podmínek řízení.

[10] K absenci výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

[11] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 11. 2018JUDr. Filip Cileček
předseda senátu