Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/14/2019
Senátní značka:29 NSCR 68/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.68.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 3 o. s. ř.
§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

KSHK 35 INS XY

29 NSČR 68/2019-B-55


USNESENÍ
                                                                                                       

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a Mgr. Rostislava Krhuta v insolvenční věci dlužnice B. P., narozené XY, bytem v XY, vedené u Krajského soudu  v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 35 INS XY, o schválení oddlužení, o dovolání dlužnice, zastoupené Mgr. Bc. Lenkou Ježkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 10, Mírová 55/77, PSČ 103 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. prosince 2018, č. j. KSHK 35 INS XY, 2 VSPH XY, takto:


Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

[1] Usnesením ze dne 12. února 2015, č. j. KSHK 35 INS XY, Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „insolvenční soud“):

1/ Neschválil oddlužení dlužnice B. P. (bod I. výroku).

2/ Prohlásil konkurs na majetek dlužnice a určil, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (body II. a III. výroku).

3/ Určil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

4/ Ustanovil Finanční úřad pro Královéhradecký kraj zástupcem věřitelů (bod V. výroku).

[2] K odvolání dlužnice Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 12. prosince 2018, č. j. KSHK 35 INS XY, 2 VSPH XY, potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodech I. a II. výroku. Šlo v pořadí již o druhé rozhodnutí odvolacího soudu o podaném odvolání. Předchozí (rovněž potvrzující) usnesení odvolacího soudu ze dne 19. května 2016, č. j. KSHK 35 INS XY, 2 VSPH XY, Nejvyšší soud k dovolání dlužnice zrušil usnesením ze dne 30. srpna 2018, č. j. KSHK 35 INS XY, 29 NSČR 213/2016-B-32, a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu z 12. prosince 2018, jež jí bylo doručeno zvlášť dne 9. ledna 2019 (srov. doručenku u B-39), podala dlužnice včasné dovolání. Učinila tak podáním datovaným 1. března 2019, jež bylo téhož dne podáno na poštu k přepravě a došlo insolvenčnímu soudu 4. března 2019 (B-43).

[4] Při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání [§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“)].

[5] Dovolání obsahuje označení věci, soudu, jemuž je adresováno a usnesení odvolacího soudu, proti němuž směřuje. Dále obsahuje již jen větu: „Dlužnice se zároveň zavazuje dovolání písemně odůvodnit.“

[6] Usnesením ze dne 27. března 2019, č. j. KSHK 35 INS XY, zveřejněným v insolvenčním rejstříku téhož dne a doručeným dovolatelce zvlášť 9. dubna 2019 (srov. doručenku u B-46), vyzval insolvenční soud dovolatelku, aby si ve lhůtě 1 měsíce od doručení usnesení zvolila k zastupování v dovolacím řízení advokáta nebo aby v téže lhůtě podala žádost o ustanovení advokáta pro dovolací řízení, s poučením o následcích nečinnosti. Na tuto výzvu reagovala dovolatelka tak, že podáním datovaným 7. května 2019, doručeným insolvenčnímu soudu 9. května 2019 (B-47), oznámila insolvenčnímu soudu, že na základě plné moci ze dne 7. května 2019 zmocnila k zastupování v dovolacím řízení advokátku Mgr. et Bc. Lenku Ježkovou (dále jen „L. J.“); procesní plnou moc toto zastoupení prokazující, opatřenou podpisy zástupkyně i zastoupené, k podání připojila. Dovolání samotné tímto podáním dovolatelka nedoplnila.

[7] Usnesením ze dne 27. května 2019, č. j. KSHK 35 INS XY, zveřejněným v insolvenčním rejstříku téhož dne a doručeným zástupkyni dovolatelky (L. J.) zvlášť 3. června 2019 (srov. doručenku u B-49), vyzval insolvenční soud dovolatelku, aby do 15 dnů od doručení usnesení mimo jiné doplnila dovolání o vymezení předpokladů přípustnosti dovolání a o vymezení dovolacích důvodů.

[8] Dovolatelka následně podáním datovaným 16. června 2019, odeslaným z datové schránky L. J. a doručeným insolvenčnímu soudu 17. června 2019 (B-51) dovolání doplnila.

[9] Podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

[10] V daném případě neobsahovalo dovolání z 1. března 2019 ani vymezení předpokladů přípustnosti dovolání, ani vymezení dovolacích důvodů, přičemž při řádném poučení o dovolání v napadeném usnesení uplynula dovolatelce dvouměsíční lhůta k podání dovolání (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) v pondělí 11. března 2019. Jelikož ale v době podání dovolání nebyla splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., běžela dovolatelce (v souladu s ustanovením § 241b odst. 3 věty druhé, části věty před středníkem o. s. ř.) lhůta k doplnění dovolání o požadované náležitosti až do uplynutí lhůty, kterou jí určil insolvenční soud k odstranění nedostatku povinného zastoupení v usnesení ze dne 27. března 2019. Vzhledem k tomu, že předmětné usnesení bylo dovolatelce doručeno zvlášť 9. dubna 2019, byl posledním dnem této prodloužené lhůty čtvrtek 9. května 2019.  

[11] K doplňujícímu podání, jež bylo po uplynutí této lhůty i sepsáno (16. června 2019), již nelze přihlédnout, na čemž ničeho nemění ani nesprávný postup insolvenčního soudu, jenž usnesením vydaným až po uplynutí této lhůty (a tedy zbytečně a bez respektu k dále označené ustálené judikatuře Nejvyššího soudu) k takovému (opožděnému) doplnění dovolání dovolatelku vyzval.

[12] Již v usnesení ze dne 18. června 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněném pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 21/2004“), totiž Nejvyšší soud vysvětlil, že tzv. blanketní dovolání může být doplněno o údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jen do uplynutí dovolací lhůty. Dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzivní) lhůtě určené v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítne, přičemž nemůže přihlížet ani k pozdějšímu doplnění dovolání.

[13] Projednávaná věc se od R 21/2004 liší (co do právní úpravy dovolacího řízení, z níž vychází, po změnách občanského soudního řádu, k nimž došlo s účinností od 1. ledna 2013) jen potud, že ustanovení § 241b odst. 3 věty první o. s. ř. zahrnuje mezi vady, které činí dovolání nezpůsobilým věcného projednání, též nevymezení přípustnosti dovolání, dále tím, že ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. ozřejmuje, že důvod dovolání (jímž je ve smyslu ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. pouze to, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci) se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení, jakož i tím, že odmítnutí takového (vadného) dovolání se opírá o ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. (a nikoli o ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř.).

[14] Nejvyšší soud tudíž podané dovolání odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. ř. pro vady, jež brání jeho projednání, a které nebyly zhojeny v zákonem určené propadné lhůtě.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.    

V Brně dne 14. listopadu 2019


JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu