Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/16/2019
Spisová značka:30 Cdo 3108/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.3108.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 část věty před středníkem o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017
§ 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
02/28/2019
III.ÚS 725/19
JUDr. Jiří Zemánek
odmítnuto
03/14/2019

30 Cdo 3108/2018-108USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce P. B., nar. XY, bytem v XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou psychickou a zdravotní újmu ve výši 3 012 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 9 C 125/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 6. 2017, č. j. 21 Co 199/2017-64, takto:


Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze jako soud odvolací ve výroku I potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 jako soudu prvního stupně ze dne 11. 4. 2017, č. j. 9 C 125/2017-51, kterým bylo řízení zastaveno (výrok I), dále rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II), a zároveň o tom, že žalobci se neustanovuje zástupce z řad advokátů (výrok III). Odvolací soud též rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II usnesení odvolacího soudu).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 15. 6. 2017 včasné dovolání (č. l. 67), které bylo Nejvyššímu soudu předloženo k rozhodnutí a které je předmětem tohoto dovolacího řízení. Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 19. 6. 2017, č. j. 9 C 125/2017-69, jež bylo žalobci řádně doručeno dne 26. 6. 2017, byl žalobce vyzván, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení odstranil vady dovolání a splnil podmínku povinného zastoupení dovolatele v řízení o dovolání advokátem nebo notářem ve smyslu § 241 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu, popřípadě v téže lhůtě doložil existenci svého právnického vzdělání. Současně byl žalobce poučen, že pokud výzvě soudu ve stanovené lhůtě nevyhoví, Nejvyšší soud dovolání zastaví, i případně odmítne.

Žalobce v odpovědi na výzvu soudu prvního stupně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Soud prvního stupně o jeho žádosti rozhodl usnesením ze dne 16. 1. 2018, č. j. 9 C 125/2017-88, tak, že se žalobci zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení neustanovuje. Odvolací soud k odvolání žalobce usnesením ze dne 15. 2. 2018, č. j. 21 Co 53/2018-94, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Uvedené usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 12. 3. 2018.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 28. 3. 2018, č. j. 9 C 125/2017-97, které bylo žalobci řádně doručeno dne 18. 4. 2018, byl žalobce opětovně vyzván, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení splnil podmínku povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení ve smyslu § 241 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu s tím, že nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem či notářem.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. 1. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu