Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/08/2019
Spisová značka:4 Pzo 15/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:4.PZO.15.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zjištění údajů o telekomunikačním provozu
Dotčené předpisy:§ 88a tr. ř.
§ 314n odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

4 Pzo 15/2018-14USNESENÍ


Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 8. 1. 2019 návrh obviněné M. K., nar. XY, bytem XY, XY, na přezkoumání zákonnosti příkazů k zjištění údajů o telekomunikačním provozu vydaných Městským soudem v Brně dne 16. 4. 2014 pod sp. zn. 70 Nt 8140/2014 a sp. zn. 70 Nt 8141/2014, v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 3 T 206/2016, a podle § 314n odst. 1 tr. ř. rozhodl takto:


Příkazy soudce Městského soudu v Brně ze dne 16. 4. 2014 sp. zn. 70 Nt 8140/2014 a sp. zn. 70 Nt 8141/2014 ohledně M. K. nebyl porušen zákon.


Odůvodnění:
Dne 17. 10. 2018 bylo Nejvyššímu soudu doručeno dovolání obviněné M. K. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 6. 2018 č. j. 7 To 126/2018-535, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 3 T 206/2016. Obsahovou součástí předmětného mimořádného opravného prostředku byl i návrh obviněné na přezkoumání zákonnosti příkazů k zjištění údajů o telekomunikačním provozu, které byly ve výše uvedené trestní věci vydány soudcem Městského soudu v Brně dne 16. 4. 2014 pod sp. zn. 70 Nt 8140/2014 a sp. zn. 70 Nt 8141/2014. Závěry Nejvyššího soudu z požadovaného přezkoumání považuje obviněná za zásadní z hlediska posouzení důvodnosti jejího dovolání. Podle jejího názoru je proto nutno předně vyřešit otázku, zda zmíněné příkazy byly vydány v souladu s ustanovením § 88a odst. 1 tr. ř. a zda zjištění učiněná na jejich základě tvořila spolehlivý podklad pro pravomocný odsuzující rozsudek ve věci.

Z obsahu vyžádaných spisů Městského soudu v Brně sp. zn. 3 T 206/2016, sp. zn. 70 Nt 8140/2014 a sp. zn. 70 Nt 8141/2014 Nejvyšší soud zjistil, že dne 11. 2. 2014 byly pod č. j. KRPB-20173-4/TČ-2014-060282-BUČ na základě oznámení J. K., nar. XY, bytem XY, XY, zahájeny orgánem Policie ČR, MŘ PČR Brno, 2. oddělení hospodářské kriminality, úkony trestního řízení (§ 158 odst. 3 tr. ř.) pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, neboť z do té doby zjištěných skutečností byl odůvodněn závěr, že v době od 25. 2. 2013 do 8. 1. 2014 se neznámý pachatel opakovaně přihlásil z IP adres XY a XY a neoprávněně vnikl do emailové schránky oznamovatele J. K. „j.k.@gmail.com“, a dále v době od 3. 12. 2013 do 8. 1. 2014 měl užít data uložená v předmětné emailové schránce počítačového systému ˗ koncepty darovacích smluv a tyto poté poskytnout jeho bývalé manželce M. K., nar. XY, která je následně použila u Městského soudu v Brně v rámci žádosti na vydání předběžného opatření, jímž mělo být oznamovateli zakázáno disponovat s majetkem. Ze záznamu o zahájení úkonů trestního řízení dále vyplývá, že tyto skutečnosti byly zjištěny vedle trestního oznámení i z dalších listinných materiálů dodaných oznamovatelem, a sice kopií několika přístupů do jeho emailové schránky z IP adresy XY a jednoho přístupu z IP adresy XY, dále návrhu K. na vydání předběžného opatření podaného k Městskému soudu v Brně dne 27. 12. 2013 a konečně z opisu usnesení téhož soudu ze dne 2. 1. 2014 č. j. 39 Nc 22/2013-27, jímž bylo předběžné opatření nařízeno.

V souvislosti s tím byly dne 10. 4. 2014 u Městského soudu v Brně podány státním zástupcem Městského státního zastupitelství v Brně dva návrhy na vydání příkazu ke zjištění údajů o telekomunikačním provozu podle § 88a odst. 1 tr. ř.

Návrh podaný pod č. j. 5 ZN 1291/2014-7 se týkal zjištění, kdo byl uživatelem IP adresy XY dne 30. 12. 2013 v 15:15:00 hod., dne 1. 1. 2014 v 11:17:00 hod., dne 2. 1. 2014 v 15:09:00 hod., v 18:15:00 hod. a v 21:26:00 hod., dne 4. 1. 2014 v 14:03:00 hod., dne 5. 1. 2014 v 7:28:00 hod., v 18:37:00 hod. a v 19:59:00 hod., dne 6. 1. 2014 v 18:42:00 hod., dne 7. 1. 2014 v 18:22:00 hod. a v 21: 37:00 hod. a dne 8. 1. 2014 v 05:33:00 hod. a v 19:14:00 hod. V případě, že by se jednalo o statickou IP adresu, měla povinná právnická osoba či právnické osoby podnikající v oblasti elektronických komunikací, provozující telekomunikační činnost a poskytující telekomunikační služby, sdělit, komu a kdy byla uvedená IP adresa přidělena. Státní zástupce svůj návrh odůvodnil jednak poukazem na shora uvedené skutečnosti zjištěné provedeným prověřováním a dále tím, že poskytovatelem IP adresy XY je společnost UPC Česká republika, s. r. o., která k ní ovšem s odkazem na zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, odmítla poskytnout jakékoli informace. M. K. sice v rámci úkonů prověřování při podání vysvětlení policejnímu orgánu sdělila informaci, že se na internet přihlašuje mimo jiné i z počítače v místě svého bydliště, kde má IP adresu XY, ovšem zároveň uvedla, že někdy v lednu 2014 někdo pronikl do její emailové schránky a zde si prohlížel údaje, což zjistila po předčasném příchodu domů. Přestože počítač před svým odchodem z domu vypínala, byl při jejím návratu aktivní, monitor svítil a kurzor se pohyboval v její emailové schránce. Podle názoru státního zástupce bylo tedy nezbytné informaci o tom, kdo byl uživatelem předmětné IP adresy, zajistit v takové formě, aby ji bylo možno procesně použít i v případě, že po doplnění prověřování bude dále vedeno trestní stíhání proti K., a to nezávisle na vůli obviněné. Zjištěné údaje měly výraznou měrou přispět k objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, zejména pak k ustanovení pachatele trestné činnosti a k zajištění důkazů, které ho z trestné činnosti usvědčují. Sledovaného účelu přitom podle státního zástupce nebylo možno dosáhnout jinak.

Návrh podaný pod č. j. 5 ZN 1291/2014-5 směřoval k zjištění údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu, na které se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat a které jsou předmětem telekomunikačního tajemství, a to k uživatelským účtům j.k.@gmail.com a k.m.@gmail.com. Státní zástupce se jím domáhal vydání soudního příkazu, aby společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, United States of America, sdělila k oběma uživatelským účtům samostatně veškeré lokalizační údaje vztahující se k tomu kterému zájmovému účtu a všem využívaným službám u společnosti Google Inc., včetně IP adres a přístupových logů, ze kterých bylo k emailovým schránkám přistupováno. I v tomto případě byl návrh odůvodněn jednak skutkovými okolnostmi, které vyplynuly z dosud provedeného prověřování policejním orgánem, a dále tím, že se dosavadním šetřením nepodařilo identifikovat osobu pachatele trestné činnosti a další skutečnosti odůvodňující zahájení trestního stíhání konkrétní osoby. V navrhovaném postupu podle § 88a odst. 1 tr. ř. spatřoval státní zástupce možnost vyloučit účelová tvrzení J. K. a M. K. k existenci, množství a původu případných křížových neoprávněných přístupů do obou emailových schránek a potvrdit nebo vyvrátit ingerenci dosud neznámé třetí osoby, která by mohla mít zájem na eskalaci osobního a majetkového konfliktu mezi bývalými manžely nebo na poškození osoby oznamovatele. Náležitého zjištění totožnosti pachatele prověřované trestné činnosti a tím i dosažení účelu trestního řízení podle mínění státního zástupce nemohlo být dosaženo jinak.

Protože soudce Městského soudu v Brně shledal oba návrhy státního zástupce důvodnými, vydal dne 16. 4. 2014 pod sp. zn. 70 Nt 8140/2014 a sp. zn. 70 Nt 8141/2014 příkazy k zjištění údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu podle § 88a odst. 1 tr. ř., a to ve zněních a rozsahu, jak bylo v obou návrzích požadováno. V příkazu sp. zn. 70 Nt 8140/2014 nařídil, aby všechny právnické osoby podnikající v oblasti elektronických komunikací sdělily policejnímu orgánu údaje, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství nebo na které se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovatelských dat, a to ve vztahu k IP adrese XY, a současně zodpověděly otázku, kdo byl uživatelem této IP adresy dne 30. 12. 2013 v 15:15:00 hod., dne 1. 1. 2014 v 11:17:00 hod., dne 2. 1. 2014 v 15:09:00 hod., v 18:15:00 hod. a v 21:26:00 hod., dne 4. 1. 2014 v 14:03:00 hod., dne 5. 1. 2014 v 7:28:00 hod., v 18:37:00 hod., a v 19:59:00 hod., dne 6. 1. 2014 v 18:42:00 hod., dne 7. 1. 2014 v 18:22:00 hod. a v 21: 37:00 hod. a dne 8. 1. 2014 v 05:33:00 hod. a v 19:14:00 hod. V případě, že by označená IP adresa byla statická, mělo být policejnímu orgánu sděleno, komu a kdy byla přidělena. V příkazu sp. zn. 70 Nt 8141/2014 soud nařídil, aby společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, United States of America, sdělila policejnímu orgánu údaje, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství nebo na které se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovatelských dat, a to k uživatelským účtům j.k.@gmail.com a k.m.@gmail.com, konkrétně pak veškeré lokalizační údaje vztahující se k těmto zájmovým účtům a všem využívaným službám u společnosti Google Inc., včetně IP adres a přístupových logů, ze kterých bylo k emailovým schránkám přistupováno.

Nejvyšší soud předně zkoumal, zda jsou v posuzované věci splněny zákonné podmínky pro přezkoumání zákonnosti obou příkazů k zjištění údajů o telekomunikačním provozu.

Podle § 88a odst. 1 tr. ř. je-li třeba pro účely trestního řízení vedeného pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři roky, pro trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku), pro trestný čin podvodu (§ 209 trestního zákoníku), pro trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku), pro trestný čin opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku), pro trestný čin nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku), pro trestný čin nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), pro trestný čin šíření poplašné zprávy (§ 357 trestního zákoníku), pro trestný čin podněcování k trestnému činu (§ 364 trestního zákoníku), pro trestný čin schvalování trestného činu (§ 365 trestního zákoníku), nebo pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, zjistit údaje o telekomunikačním provozu, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené, nařídí v řízení před soudem jejich vydání soudu předseda senátu a v přípravném řízení nařídí jejich vydání státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu soudce na návrh státního zástupce. Příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu musí být vydán písemně a odůvodněn, včetně konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v případě, že se vede trestní řízení pro trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva zavazuje. Vztahuje-li se žádost ke konkrétnímu uživateli, musí být v příkazu uvedena jeho totožnost, je-li známa.

Podle § 88a odst. 2 tr. ř. státní zástupce nebo policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, a v řízení před soudem předseda senátu soudu prvního stupně po pravomocném skončení věci informuje o nařízeném zjišťování údajů o telekomunikačním provozu osobu uživatele uvedenou v odstavci 1, pokud je známa. Informace obsahuje označení soudu, který vydal příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu, a údaj o období, jehož se tento příkaz týkal. Součástí informace je poučení o právu podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne doručení této informace Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu. Informaci podá předseda senátu soudu prvního stupně bezodkladně po pravomocném skončení věci, státní zástupce, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, podá informaci bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí nejvyšším státním zástupcem podle § 174a tr. ř. a policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, podá informaci bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí státním zástupcem podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. ř.

Podle § 314l odst. 2 tr. ř. na návrh osoby uvedené v § 88a odst. 2 tr. ř. Nejvyšší soud v neveřejném zasedání přezkoumá zákonnost příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu.

Pokud jde o včasnost podaného návrhu, ze spisu Městského soudu v Brně vedeného v trestní věci sp. zn. 3 T 206/2016 vyplývá, že informace ohledně nařízeného zjišťování údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu, vztahujícího se jednak k IP adrese XY (příkaz vydaný pod sp. zn. 70 Nt 8140/2014) a jednak k uživatelským účtům j.k.@gmail.com a k.m.@gmail.com (příkaz vydaný pod sp. zn. 70 Nt 8141/2014), spolu s příslušným poučením podle § 88a odst. 2 tr. ř. byla M. K. doručena dne 20. 8. 2018 (viz doklad na č. l. 559 verte spisu). Návrh na přezkoumání zákonnosti soudních příkazů obviněná podala k Nejvyššímu soudu spolu s dovoláním dne 17. 10. 2018.

Je tedy zřejmé, že podle výše citovaných ustanovení trestního řádu je obviněná osobou oprávněnou podat předmětný návrh, neboť ohledně její osoby bylo soudem nařízeno zjišťování údajů o telekomunikačním provozu, a že její žádost byla zároveň podána v zákonné šestiměsíční lhůtě. Tím byly splněny formální náležitosti k tomu, aby Nejvyšší soud v tomto přezkumném řízení sui generis mohl zpětně zjišťovat, zda pro vydání výše zmíněných příkazů Městského soudu v Brně k zjištění údajů o telekomunikačním provozu ze dne 16. 4. 2014 sp. zn. 70 Nt 8140/2014 a sp. zn. 70 Nt 8141/2014 byly v rozhodné době splněny všechny zákonem stanovené podmínky.

Jak bylo konstatováno výše, oba příkazy byly vydány na základě návrhů státního zástupce Městského státního zastupitelství v Brně v trestním řízení, které bylo ke dni jejich podání k soudu vedeno pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku. Šlo tedy o trestný čin, pro který bylo možno příkazy k zjištění údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu vydat a sdělení požadovaných údajů nařídit. Příkazy vydané soudcem Městského soudu v Brně v písemné formě pak obsahovaly veškeré náležitosti požadované ustanovením § 88a odst. 1 tr. ř. V obou případech byla tato vydaná opatření dostatečně odůvodněna se závěrem, že bez nařízeného úkonu by mohlo dojít k podstatnému ohrožení dalšího postupu a tím i účelu trestního řízení. Soud konstatoval, že údaje získané na základě vydaných příkazů mohou vést k objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, zejména k odhalení a usvědčení pachatele prověřované kybernetické trestné činnosti, jejíž závažnost označil za mimořádně vysokou. Tím také zdůvodnil, proč upřednostnil zájem společnosti na jejím objasnění před zájmem jednotlivce na ochranu jeho soukromí a proč tedy zásah do jeho osobnostních práv považuje za přiměřený (proporcionální).

S ohledem na výše uvedená zjištění tak Nejvyšší soud dospěl k závěru, že příkazy soudce Městského soudu v Brně k zjištění údajů o telekomunikačním provozu, vydanými dne 16. 4. 2014 pod sp. zn. 70 Nt 8140/2014 a sp. zn. 70 Nt 8141/2014, zákon porušen nebyl, což ve svém rozhodnutí podle § 314n odst. 1 tr. ř. vyslovil.


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný (§ 314n odst. 2 tr. ř.).

V Brně dne 8. 1. 2019


JUDr. František Hrabec
předseda senátu