Název judikátu:

Rozhodnutí v obchodních věcech (včetně transformace družstev)
Právní věta:Je-li k zápisu do nadačního rejstříku dle § 35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb. navržena nadace s jinými "zřizovateli" než těmi, kteří ji v době před 1. lednem 1998 založili, soud návrh zamítne.
Soud:Vrchní soud v Praze
Datum rozhodnutí:09/11/2000
Spisová značka:7 Cmo 1203/99
ECLI:ECLI:CZ:VSPH:2000:7.CMO.1203.99.1
Typ rozhodnutí:usnesení
Heslo:
Dotčené předpisy:§ 35 odst. 1 předpisu č. 227/1997Sb.
Kategorie rozhodnutí:A
Publikováno ve sbírce pod číslem:26 / 2003

Napadeným usnesením ze dne 26. 4. 1999 K r a j s k ý o b c h o d n í s o u d v Praze zamítl návrh na zápis Nadace Š. do nadačního rejstříku. Vycházel přitom ze zjištění, že okruh zřizovatelů nadace, kteří mají být do rejstříku zapsáni, je jiný ve srovnání s původními zřizovateli nadace. Z nedatovaného statutu původní nadace ve spojení s žádostí o její registraci Okresním úřadem Praha - východ ze dne 19. 11. 1992 zjistil, že původními zřizovateli nadace byli: PVP, a. s., se sídlem ve V. P., dále BÚ-ČSAV se sídlem v P., PÚSČ v P., SSL v B., závod Z. se sídlem v P. a konečně GCŠ se sídlem ve Š. Navrhovatel se domáhal, aby jako zřizovatelé byli zapsáni: KCŠ - HZŠ se sídlem v K., GCŠ se sídlem tamtéž, PÚSČ se sídlem v P., BÚ AV ČR se sídlem v ZP, a konečně PVP se sídlem ve V. P. S poukazem na ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb. dovodil, že nejde o vznik nové nadace, nýbrž o přizpůsobení stávající nadace nové právní úpravě. Proto je vyloučeno, aby zřizovatelem nadace navrhované k zápisu do nadačního rejstříku byl někdo jiný než původní zřizovatel nadace.

Navrhovatel podal proti usnesení včas odvolání. Namítal, že při současné zákonné úpravě provedené zákonem č. 227/1997 Sb., z níž soud prvního stupně pravděpodobně vycházel, je sice logické, že osoby, které nadaci zřídily, jsou v nadačním rejstříku navždy vedeny jako zřizovatelé bez ohledu na jejich úmrtí popř. zánik, avšak nelze předlédnout, že zákonná úprava nadací v roce 1992 byla diametrálně odlišná. Především úprava obsažená v občanském zákoníku byla kusá, a proto bylo nutno komplexní úpravu fungování jakékoli nadace provést ve statutu. V daném případě měli zřizovatelé postavení obdobné postavení společníků ve společnosti s ručením omezeným. Při zániku nebo úmrtí některého ze zřizovatelů, popř. rozhodl-li se některý ze zřizovatelů z nadace vystoupit, bylo nezbytné, aby byl nahrazen jinou osobou. Jinak by totiž plénum nadace bylo pouze čtyřčlenné, což by znemožnilo jeho rozhodování. Jeden z původních zakladatelů - SSL v B., závod Z. - v roce 1997 zanikl, a proto na jeho místo nastoupil do té doby přidružený člen nadace - KCŠ. Tento postup nebyl v rozporu se žádným ustanovením tehdy platného právního řádu ani se statutem nadace, byl schválen na zasedání pléna nadace dne 6. 1. 1998. Nadace nebyla povinna tuto změnu ohlásit příslušnému okresnímu úřadu. Kromě uvedeného soud prvního stupně po navrhovateli požadoval předložení řady doplňujících dokladů a další úpravu statutu a nakonec návrh zamítl, aniž se pokusil o zjištění příčiny, jež ke změně okruhu zřizovatelů vedla. Navrhl, aby odvolací soud změnil "rozsudek" soudu prvního stupně a návrhu na zápis vyhověl.
Odvolání není důvodné. Proto V r c h n í s o u d v Praze napadené usnesení potvrdil.

Z o d ů v o d n ě n í :
Soud prvního stupně správně vycházel z ustanovení zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech (dále jen nadační zákon), který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1998. Podle ustanovení § 35 odst. 1 citovaného zákona se nadace vzniklé podle dosavadních předpisů považují za nadace nebo nadační fondy podle tohoto zákona, jestliže statutární orgán nadace ve lhůtě 12 měsíců ode dne účinnosti zákona podá návrh na zápis do rejstříku podle tohoto zákona, včetně doložení stanovené minimální výše nadačního jmění ke dni podání návrhu, a přiloží upravený statut nadace nebo nadačního fondu a výpis z rejstříku trestů členů správní rady, popř. revizora. Výpis z rejstříku trestů nesmí být starší šesti měsíců. Přizpůsobení nadace (přeměna na nadační fond) se právně provádí "úpravou" statutu dosavadní nadace.
Nadace podle právních předpisů platných do vydání nadačního zákona i podle tohoto zákona je zvláštním druhem právnické osoby, resp. sdružením majetku, který má status právnické osoby. Majetkový základ nadace se při zřízení nadace vytváří vkladem zřizovatele či vklady zřizovatelů. Po vzniku nadace (podle dříve platných předpisů dnem registrace příslušným státním orgánem) již zánik zřizovatele - právnické osoby nebo úmrtí zřizovatele - fyzické osoby nemá žádný vliv na existenci nadace. Zřizovatel, ať již jím byla osoba právnická anebo fyzická, nemůže být po vzniku nadace změněn. Zřizovatelem je vždy pouze ten, kdo nadaci založil.
Z obsahu spisu je zřejmé, a navrhovatel to ostatně v odvolání připouští, že okruh zakladatelů nadace, jejichž zápisu do nadačního resjtříku se na základě upraveného statutu domáhá, je zč��sti odchylný od okruhu původních zřizovatelů. Argumentace navrhovatele postavením původních zřizovatelů jako "členů" nadace podle původního znění statutu není správná. Jestliže v původním statutu zvolil úpravu, podle níž byli zřizovatelé členy nadace a jako takoví byli též členy pléna jako vrcholného orgánu nadace, bylo možné ev. problémy s hlasováním v plénu při zániku některého člena řešit přibráním dalšího člena, ale nikoliv záměnou zřizovatele. Ten, jak bylo výše vysvětleno, i za účinnosti předchozí právní úpravy, se nemohl nikdy změnit.
Z vyložených důvodů bylo napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o. s. ř. potvrzeno.