Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/16/2020
Spisová značka:6 Tz 30/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:6.TZ.30.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přerušení výkonu trestu
Dotčené předpisy:§ 275 odst. 4 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

6 Tz 30/2020-26


USNESENÍNejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. 9. 2020 v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti České republiky v trestní věci obviněného P. H., nar. XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 19 T 116/2015, takto:

Podle § 275 odst. 4 tr. ř. se obviněnému P. H. přerušuje do rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona výkon trestu odnětí svobody v trvání dvou roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, který mu byl uložen rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 1. 2. 2016, sp. zn. 19 T 116/2015, ve spojení s usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 7. 8. 2019, sp. zn. 19 T 116/2015, a ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2019, sp. zn. 5 To 416/2019.
Odůvodnění:

1. Ministryně spravedlnosti České republiky (dále jen „ministryně spravedlnosti“) podala dne 12. 8. 2020 u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného P. H. (dále jen „obviněný“) v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 19 T 116/2015. Zrekapitulovala v ní, že obviněný byl rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 1. 2. 2016, sp. zn. 19 T 116/2015, uznán vinným přečinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), b), odst. 2 tr. zákoníku, přečinem porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku a přečinem podvodu podle § 209 odst. 1, 2 tr. zákoníku, za což mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 2 roků, podmíněně odložený na zkušební dobu 5 roků za současného stanovení dohledu a povinnosti náhrady škody jako přiměřené povinnosti podle § 85 odst. 2 tr. zákoníku i jako povinnosti podle § 228 odst. 1 tr. ř. (trest odnětí svobody byl ukládán jako souhrnný podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku ve vztahu ke sbíhající se trestné činnosti, kterou byl obviněný uznán vinným v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 5 T 121/2015 a byl pak podle § 75 odst. 1, 6 tr. zákoníku znovu uložen i trest zákazu pobytu v obvodu Okresního soudu v Hradci Králové na dobu 2 let – pozn. soudu).

2. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 7. 8. 2019, sp. zn. 19 T 116/2015, bylo rozhodnuto, že obviněný podle § 330 odst. 1 tr. ř. za použití § 86 odst. 1 tr. zákoníku původně podmíněně odložený trest odnětí svobody vykoná, a to ve věznici s ostrahou. Stížnost obviněného do tohoto usnesení byla podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2019, sp. zn. 5 To 416/2019, zamítnuta jako opožděně podaná. Stížnost pro porušení zákona pak směřuje do usnesení stížnostního soudu. Ministryně spravedlnosti na základě spisového materiálu (zejména podkladů věznice, v níž obviněný v předmětném období vykonával jiný trest odnětí svobody) odůvodňuje závěr, že stížnost do usnesení soudu prvního stupně ze dne 7. 8. 2019 podal včas. Proto navrhla, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným usnesením byl v neprospěch obviněného porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 5 a § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř., napadené usnesení podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil a podle § 270 odst. 1 tr. ř. Městskému soudu v Praze přikázal věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout. Návrh podle § 266 odst. 7 tr. ř. na odklad či přerušení výkonu rozhodnutí ministryně spravedlnosti nepodala.

3. Podle § 275 odst. 4 tr. ř. před rozhodnutím o stížnosti pro porušení zákona může Nejvyšší soud odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž byla podána stížnost pro porušení zákona. Navrhl-li odložení nebo přerušení výkonu rozhodnutí ministr spravedlnosti, Nejvyšší soud rozhodne o takovém návrhu usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisu.

4. Aniž by Nejvyšší soud předjímal budoucí rozhodnutí o podané stížnosti pro porušení zákona, nemohl již v tomto stadiu řízení se zřetelem k argumentaci uplatněné ministryní spravedlnosti vyloučit, že stížnost pro porušení zákona bude shledána důvodnou a věc bude posouzena a rozhodnuta způsobem, který ministryně spravedlnosti navrhla. V takovém případě by se stal výkon uloženého trestu odnětí svobody nepřípustným.

5. Z těchto důvodů Nejvyšší soud i bez návrhu ministryně spravedlnosti rozhodl, že podle § 275 odst. 4 tr. ř. se obviněnému přerušuje do rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona výkon trestu odnětí svobody v trvání dvou roků, který mu byl uložen rozhodnutími citovanými ve výroku tohoto usnesení a který v současné době již fakticky vykonává.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není stížnost přípustná.
V Brně dne 16. 9. 2020

JUDr. Ivo Kouřil
předseda senátu
Vypracoval: