Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/31/2019
Spisová značka:8 Tz 65/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:8.TZ.65.2019.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Souhrnný trest
Trest odnětí svobody
Dotčené předpisy:§ 83 odst. 1 tr. zákoníku
Kategorie rozhodnutí:C

8 Tz 65/2019-129


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKYNejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 31. 7. 2019 v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Kůrkové a soudců JUDr. Milady Šámalové a JUDr. Jana Bláhy stížnost pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného J. K., nar. XY v XY, trvale bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody v jiné trestní věci ve Věznici Příbram, proti pravomocnému usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. 8 T 226/2017, a rozhodl takto:

I. Podle § 268 odst. 2 tr. ř. se vyslovuje, že pravomocným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. 8 T 226/2017, byl porušen zákon v ustanovení § 83 odst. 1 tr. zákoníku v neprospěch obviněného J. K.

II. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. se napadené usnesení zrušuje. Zrušují se také všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.
Odůvodnění:

I. Dosavadní průběh řízení

1. Trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 10. 2017, sp. zn. 8 T 226/2017, byl obviněný J. K. uznán vinným přečinem krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku, za což byl podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců, jehož výkon byl podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku, § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvaceti čtyř měsíců, a k trestu zákazu pobytu na území hl. m. Prahy na dvě léta. Uvedený trestní příkaz nabyl právní moci dne 22. 10. 2017.

2. Trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 29. 1. 2018, sp. zn. 2 T 11/2018, byl obviněný uznán vinným přečinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. zákoníku, dílem ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, a přečinem neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 tr. zákoníku, za což byl podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku, 43 odst. 2 tr. zákoníku, § 314e odst. 2 tr. ř. odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců, jehož výkon byl podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku, § 85 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání třiceti měsíců za současného stanovení dohledu. Podle § 82 odst. 2 tr. zákoníku mu byla uložena přiměřená povinnost uhradit ve zkušební době podle svých možností způsobenou škodu. Uložen mu byl také trest zákazu pobytu na území hl. m. Prahy na dvě léta Podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku byl zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 10. 2017, sp. zn. 8 T 226/2017, který nabyl právní moci dne 22. 10. 2017, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. V dalším bylo rozhodnuto o nárocích poškozených na náhradu škodu. Tento trestní příkaz nabyl právní moci dne 14. 3. 2018.

3. Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. 8 T 226/2017, rozhodl, že podle § 330 odst. 1 tr. ř., 83 odst. 1 tr. zákoníku obviněný J. K. vykoná trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců, který mu byl uložen trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 10. 2017, sp. zn. 8 T 226/2017, který nabyl právní moci dne 22. 10. 2017. Podle § 83 odst. 5 tr. zákoníku, § 56 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku byl pro výkon tohoto trestu zařazen do věznice s ostrahou.

4. Proti posledně citovanému rozhodnutí nepodali obviněný ani státní zástupce stížnost. Nabylo tak právní moci dne 6. 11. 2018.
II. Stížnost pro porušení zákona a vyjádření k ní

5. Proti pravomocnému usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. 8 T 226/2017, podala ministryně spravedlnosti ve prospěch obviněného J. K. stížnost pro porušení zákona. Podle názoru ministryně spravedlnosti byl napadeným rozhodnutím v neprospěch obviněného porušen zákon v ustanovení § 83 odst. 1 tr. zákoníku.

6. Stěžovatelka poukázala na průběh trestního řízení, které napadenému rozhodnutí předcházelo a jež bylo rekapitulováno v předcházejících částech tohoto rozhodnutí.

7. Akcentovala, že navzdory existenci trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 29. 1. 2018, sp. zn. 2 T 11/2018, kterým byl zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 10. 2017, sp. zn. 8 T 226/2017, rozhodl Obvodní soud pro Prahu 2 svým usnesením ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. 8 T 226/2017, že obviněný J. K. trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců, který mu byl zmiňovaným trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 10. 2017, sp. zn. 8 T 226/2017, uložen, vykoná. Obvodní soud pro Prahu 2 tak ve věci sp. zn. 8 T 226/2017 rozhodl o výkonu trestu uloženého výrokem, který byl v době jeho rozhodnutí již zrušen. Tuto skutečnost byl přitom soud povinen v rámci svého rozhodování zjišťovat a měla mu být známa, neboť předmětný trestní příkaz Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 29. 1. 2018, sp. zn. 2 T 11/2018, jímž byl uložen souhrnný trest ve vztahu k trestnímu příkazu ze dne 12. 10. 2017, sp. zn. 8 T 226/2017, stejně jako opis rejstříku trestů, v němž bylo toto odsouzení uvedeno, jsou součástí soudního spisu.

8. Stěžovatelka s odkazem na znění ustanovení § 83 odst. 1 tr. zákoníku uzavřela, že usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. 8 T 226/2017, jímž bylo podle § 330 odst. 1 tr. ř., 83 odst. 1 tr. zákoníku rozhodnuto tak, že obviněný J. K. vykoná trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců, který mu byl uložen trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 10. 2017, sp. zn. 8 T 226/2017, byl v neprospěch obviněného J. K. porušen zákon, neboť výrok o uložení předmětného trestu již v době rozhodování soudu o jeho výkonu neexistoval.

9. Navrhla, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. 8 T 226/2017, byl porušen zákon v ustanovení § 83 odst. 1 tr. zákoníku. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. aby napadené usnesení zrušil, jakož aby zrušil i všechna další rozhodnutí na něj obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

10. Ve veřejném zasedání Nejvyššího soudu, jež bylo konáno na žádost obviněného v jeho nepřítomnosti, intervenující státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství po přednesení podstatného obsahu stížnosti pro porušení zákona tuto shledal opodstatněnou. Učinil konečný návrh v zásadě shodný s návrhem, který v ní byl obsažen, a dal ke zvážení vyslovení porušení zákona též v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř.

11. Obhájce obviněného po rekapitulaci podstatných okolností označil stížnost pro porušení zákona za důvodnou a učinil návrh shodný s návrhem v ní obsaženým.
III. Důvodnost stížnosti pro porušení zákona

12. Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti pro porušení zákona přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost rozhodnutí, proti němuž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení tomuto rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného J. K.

13. Podle § 83 odst. 1 tr. zákoníku jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná. Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat podmíněné odsouzení v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu, a
14. Vzhledem k obsahu předloženého trestního spisu Obvodního soudu pro Prahu 2 sp. zn. 8 T 226/2017, jakož i Nejvyšším soudem vyžádaného spisu téhož soudu sp. zn. 2 T 11/2018 je zjevné, že Obvodní soud pro Prahu 2, který rozhodl o tom, že obviněný J. K. vykoná trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců, který mu byl uložen pravomocným trestním příkazem tamního soudu ze dne 12. 10. 2017, sp. zn. 8 T 226/2017, aplikoval citované ustanovení § 83 odst. 1 tr. zákoníku v situaci, kdy je aplikovat s ohledem na nastalou překážku v podobě pravomocného trestního příkazu tamního soudu ze dne 29. 1. 2018, sp. zn. 2 T 11/2018, neměl. Jak výše naznačeno, trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 29. 1. 2018, sp. zn. 2 T 11/2018, byl podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku obviněnému J. K. ukládán souhrnný trest odnětí svobody, v důsledku čehož byl současně zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 10. 2017, sp. zn. 8 T 226/2017. Obvodní soud pro Prahu 2 tudíž ve veřejném zasedání konaném dne 18. 10. 2018 rozhodl o výkonu trestu uloženého výrokem, který byl již dříve zrušen, a v době jeho rozhodování tudíž neexistoval. Pro označený postup Obvodního soudu pro Prahu 2 nebyly dány podmínky a jeho závěr, že se obviněný neosvědčil, jenž jej vedl k rozhodnutí o výkonu uloženého trestu, byl nesprávný a měl s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem za následek porušení zákona v neprospěch obviněného. Tohoto pochybení – porušení zákona v neprospěch obviněného – se přitom Obvodní soud pro Prahu 2 dopustil přesto, že měl k dispozici jak trestní příkaz ze dne 29. 1. 2018, sp. zn. 2 T 11/2018, tak opis z evidence rejstříků trestů obviněného (viz obsah předloženého trestního spisu ve spojení s odůvodněním usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. 8 T 226/2017).

15. Nejvyšší soud tedy s ohledem na shora uvedené podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. 8 T 226/2017, byl porušen zákon v ustanovení § 83 odst. 1 tr. zákoníku v neprospěch obviněného J. K. Jakkoliv lze připustit, že vedle porušení tohoto hmotněprávního ustanovení současně došlo i k porušení procesněprávních ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř., jak dával ke zvážení státní zástupce, tak i případně § 330 odst. 1 tr. ř., těžiště porušení zákona spočívá právě v nesprávném použití § 83 odst. 1 tr. zákoníku, a proto se Nejvyšší soud omezil toliko na vyslovení porušení zákona v tomto rozsahu. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil, současně zrušil i všechna další rozhodnutí na něj obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 31. 7. 2019
JUDr. Věra Kůrková