Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/20/2020
Spisová značka:3 Tz 102/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:3.TZ.102.2019.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Lhůty
Stížnost
Stížnost pro porušení zákona
Dotčené předpisy:§ 147 odst. 1 tr. ř.
§ 148 odst. 1 písm. b) tr. ř.
§ 143 odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

3 Tz 102/2019-24ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKYNejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 20. 2. 2020 v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Pavla Šilhaveckého a JUDr. Aleše Koláře stížnost pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti ve prospěch obviněných M. K., nar. XY, okres Chomutov, bytem XY, XY, a M. L., nar. XY, okres Sokolov, bytem XY, XY, proti pravomocnému usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 11. 6. 2019, č. j. ZT 169/2019-11, a pravomocnému usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 11. 6. 2019, č. j. ZT 169/2019-12, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl takto:


Pravomocným usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 11. 6. 2019, č. j. ZT 169/2019-11, byl porušen zákon v ustanoveních § 147 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. v neprospěch obviněných M. K. a M. L.

Napadené usnesení se zrušuje.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Sokolově se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:


Usnesením policejního orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, 2. oddělení obecné kriminality, ze dne 21. 5. 2019, č. j. KRPK-11405-91/TČ-2019-190972-ROE, bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání M. K. jako obviněného ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), b) tr. zákoníku v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku a M. L. jako obviněného ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), b) tr. zákoníku v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku a přečinem nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku.

Proti uvedenému usnesení si obvinění M. K. a M. L., prostřednictvím obhájce, podali dne 27. 5. 2019 stížnost, o které rozhodl státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově usnesením ze dne 11. 6. 2019, č. j. ZT 169/2019-11, tak, že ji jako opožděně podanou zamítl.

Usnesením policejního orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, 2. oddělení obecné kriminality, ze dne 3. 6. 2019, č. j. KRPK-11405-101/TČ-2019-190972-ROE, došlo podle § 131 odst. 1 tr. ř. s odkazem na § 138 tr. ř. k opravě zřejmé nesprávnosti ve výroku usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř. Proti tomuto usnesení stížnost obviněnými podána nebyla. Následně vydal státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově usnesení ze dne 11. 6. 2019, č. j. ZT 169/2019-12, kterým podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. jako nedůvodnou zamítl stížnost obviněných.

Ministryně spravedlnosti podala proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 11. 6. 2019, č. j. ZT 169/2019-11, jakož i proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 11. 6. 2019, č. j. ZT 169/2019-12, stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněných M. K. a M. L. Vytkla v ní, že ve vztahu k usnesení ze dne 11. 6. 2019, č. j. ZT 169/2019-11, došlo k porušení zákona v ustanovení § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. a ve vztahu k usnesení ze dne 11. 6. 2019, č. j. ZT 169/2019-12, byl porušen zákona v ustanovení § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. v neprospěch obviněných M. K. a M. L.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona stěžovatelka uvedla, že vydáním rozhodnutí o zamítnutí stížností obou obviněných proti usnesení ze dne 11. 6. 2019, č. j. ZT 169/2019-11, dozorující státní zástupce porušil ustanovení § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť lhůta k podání předmětných stížností běžela od oznámení, které bylo ve smyslu § 143 odst. 1 věta za středníkem tr. ř. provedeno nejpozději, a to obviněnému M. L. a zvolenému obhájci obviněných Mgr. MUDr. Pavlu Strejcovi dne 27. 5. 2019. Tentýž den přitom byly současně oběma obviněnými prostřednictvím obhájce podány opravné prostředky proti usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání ze dne 21. 5. 2019, které byly následně podáním ze dne 5. 6. 2019 odůvodněny. Stížnosti byly proto podány v zákonné lhůtě a nemohly být zamítnuty jako opožděně podané. Toto porušení § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. v neprospěch obou obviněných mělo za následek porušení jejich práva na obhajobu, neboť nedošlo k věcnému přezkoumání usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání.

Usnesení dozorujícího státního zástupce ze dne 11. 6. 2019, č. j. ZT 169/2019-12, nemělo být vůbec vydáno, neboť proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek vůbec nebyl podán. Rozhodnutím o opravném prostředku tak dozorující státní zástupce v neprospěch obou obviněných porušil ustanovení § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona proto ministryně spravedlnosti navrhla, aby Nejvyšší soud vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 11. 6. 2019, č. j. ZT 169/2019-11, byl v neprospěch obviněných M. K. a M. L. porušen zákon v ustanovení § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. a usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 11. 6. 2019, č. j. ZT 169/2019-12, byl v neprospěch obviněných M. K. a M. L. porušen zákon v ustanovení § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř., aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadená usnesení zrušil včetně všech dalších rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a dále aby ve vztahu k usnesení ze dne 11. 6. 2019, č. j. ZT 169/2019-11, postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř. a státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Sokolově přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadeným rozhodnutím předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Podle § 143 odst. 1 tr. ř. se stížnost podává u orgánu, proti jehož usnesení stížnost směřuje, a to do tří dnů od oznámení usnesení; jestliže se usnesení oznamuje jak obviněnému, tak i jeho opatrovníku nebo obhájci, běží lhůta od toho oznámení, které bylo provedeno nejpozději.

Podle ustanovení § 147 odst. 1 tr. ř. při rozhodování o stížnosti přezkoumá nadřízený orgán
a) správnost všech výroků napadeného usnesení, proti nimž může stěžovatel podat stížnost, a
b) řízení předcházející napadenému usnesení.

Podle ustanovení § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. nadřízený orgán zamítne stížnost, byla-li podána opožděně, osobou neoprávněnou, osobou, která se jí výslovně vzdala nebo která znovu podala stížnost, kterou již před tím výslovně vzala zpět.

Nejvyšší soud po prostudování předloženého spisového materiálu zjistil, že dne 21. 5. 2019 bylo vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání obviněných M. K. a M. L. Dne 22. 5. 2019 udělili oba obvinění plnou moc pro zastupování v této trestní věci advokátovi Mgr. MUDr. Pavlu Strejcovi. Tato plná moc byla dne 24. 5. 2019 doručena policejnímu orgánu.

Usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání bylo doručeno obviněnému M. K. dne 25. 5. 2019 a obviněnému M. L. a obhájci obviněných Mgr. MUDr. Pavlu Strejcovi dne 27. 5. 2019.

Dne 27. 5. 2019 byla policejnímu orgánu doručena stížnost obou obviněných (z téhož dne) podaná prostřednictvím obhájce proti usnesení policejního orgánu ze dne 21. 5. 2019 o zahájení trestního stíhání s tím, že opravný prostředek bude odůvodněn do deseti dnů. Dne 5. 6. 2019 pak bylo policejnímu orgánu doručeno odůvodnění podané stížnosti.

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově usnesením ze dne 11. 6. 2019, č. j. ZT 169/2019-11, rozhodl tak, že obviněnými podanou stížnost jako opožděnou zamítl.

V souladu s ustanovením § 143 odst. 1 tr. ř. lhůta k podání stížnosti proti usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání končila oběma obviněným dnem 30. 5. 2019. Jak vyplynulo ze spisového materiálu stížnost obviněných proti usnesení o zahájení trestního stíhání, byla doručena policejnímu orgánu dne 27. 5. 2019, tedy v zákonné lhůtě.

V návaznosti na uvedené skutečnosti je možno učinit závěr, že obvinění si prostřednictvím svého obhájce podali stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání zcela v souladu s výše specifikovanými ustanoveními trestního řádu k příslušnému orgánu a v zákonem stanovené lhůtě.

Nejvyšší soud se ztotožnil s názorem ministryně spravedlnosti uvedeným ve stížnosti pro porušení zákona v tom, že státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově usnesením ze dne 11. 6. 2019, č. j. ZT 169/2019-11, porušil zákon, když řádně a v zákonné lhůtě podanou stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání obviněných zamítl jako opožděně podanou. Tímto nesprávným postupem byli obvinění zkráceni na svých procesních právech tím, že jim bylo odepřeno projednání včas podaného opravného prostředku.

Podle § 268 odst. 2 tr. ř. proto Nejvyšší soud vyslovil, že pravomocným usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 11. 6. 2019, č. j. ZT 169/2019-11, byl porušen zákon v ustanoveních § 147 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. v neprospěch obviněných M. K. a M. L. a podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil včetně všech dalších rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Sokolově přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl a aby při svém rozhodování respektoval všechna zákonná ustanovení včetně ustanovení § 147 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. Nejvyšší soud v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného, neboť Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného (§ 273 tr. ř.).

Ministryně spravedlnosti ve stížnosti pro porušení zákona dále konstatovala, že ve vztahu k usnesení ze dne 11. 6. 2019, č. j. ZT 169/2019-12, byl porušen zákon v ustanovení § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. v neprospěch obviněných M. K. a M. L.

Nejvyšší soud po prostudování předloženého spisového materiálu zjistil, že dne 3. 6. 2019 bylo policejním orgánem vydáno podle § 131 odst. 1 tr. ř. s poukazem na § 138 tr. ř. opravné usnesení vztahující se k výroku usnesení o zahájení trestního stíhání. Proti tomuto usnesení stížnost podána nebyla. Následně dne 5. 6. 2019 obdržel policejní orgán odůvodnění stížností podaných obviněnými prostřednictvím svého obhájce.

V souladu s tvrzením ministryně spravedlnosti zjistil Nejvyšší soud, že státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově rozhodl usnesením ze dne 11. 6. 2019, č. j. ZT 169/2019-12, podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. o zamítnutí stížností obviněných přesto, že stížnosti obviněnými podány nebyly. Takovéto rozhodnutí není rozhodnutím v neprospěch ani ve prospěch obviněných a samo o sobě nemá žádný význam pro obviněné. Nejvyšší soud proto nevyslovil porušení zákona a ani toto rozhodnutí nerušil.


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 20. 2. 2020


JUDr. Petr Šabata
předseda senátu