Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/15/2019
Spisová značka:29 Cdo 543/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.543.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243b odst. 5 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

29 Cdo 543/2018-707USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce Narcise Tomáška, advokáta, se sídlem v Děčíně, U Starého mostu 111/4, PSČ 405 02, jako správce konkursní podstaty úpadce J. M., zastoupeného Mgr. Alešem Podrábským, advokátem se sídlem v Děčíně, U Starého Mostu 111/4, PSČ 405 02, proti žalovanému JUDr. Lubomíru Davidovi, se sídlem v Teplicích, Svatoplukova 12/2081, PSČ 415 01, jako správci konkursní podstaty úpadce KETNER, spol. s r. o., identifikační číslo osoby 49 90 49 57, o vyloučení peněžitého plnění z konkursní podstaty úpadce, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 18 Cm 111/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 4. října 2017, č. j. 13 Cmo 18/2016-622, a o dovolání žalobce proti (doplňujícímu) rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. října 2017, č. j. 13 Cmo 18/2016-640, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Proti v záhlaví označenému rozsudku a doplňujícímu rozsudku Vrchního soudu v Praze podali žalobce a žalovaný dovolání, která následně podáními došlými Nejvyššímu soudu dne 12. prosince 2018 vzali zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že účastníci v podáních, jimiž vzali dovolání zpět, shodně navrhli, aby Nejvyšší soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů (dovolacího) řízení.

Zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčním zákonem), byl s účinností od 1. ledna 2008 zrušen zákon o konkursu a vyrovnání (§ 433 bod 1. a § 434), s přihlédnutím k § 432 odst. 1 insolvenčního zákona se však pro konkursní a vyrovnací řízení zahájená před účinností tohoto zákona (a tudíž i pro spory vedené na jejich základě) použijí dosavadní právní předpisy (tedy vedle zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění účinném do 31. prosince 2007, i občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2007). Srov. k tomu též důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2010, sp. zn. 29 Cdo 3375/2010, uveřejněného pod číslem 41/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 1. 2019


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu