Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/09/2020
Spisová značka:20 Cdo 3995/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.3995.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:D

20 Cdo 3995/2019


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného T&C DOMOV s. r. o., se sídlem v Brně, Chudčická 1351/17, identifikační číslo osoby 27124339, zastoupeného Mgr. Martinou Suchomelovou, advokátkou se sídlem v Brně, Křižíkova 2987/70b, proti povinnému J. V., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Alicí Dostálovou Macků, advokátkou se sídlem v Blansku, Mahenova 13, za účasti vydražitele a přihlášených věřitelů, pro 37 800 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 203 Ex 17965/09, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 11. 2018, č. j. 20 Co 28/2018-389, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Povinný je povinen zaplatit oprávněnému k rukám jeho advokátky Mgr. Martiny Suchomelové do tří dnů od právní moci tohoto usnesení náklady dovolacího řízení ve výši 1631 Kč.

III. Ve vztahu mezi povinným na straně jedné a vydražitelem, přihlášenými věřiteli a pověřeným soudním exekutorem na straně druhé žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.Krajský soud v Brně v záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 20. 6. 2017, č. j. 203 EX 17965/09-363, jímž pověřený soudní exekutor rozvrhl rozdělovanou podstatu ve výši 350 333 Kč.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním s tím, že nesouhlasí s provedením dražby a vyčíslením dluhu.

Oprávněný ve svém vyjádření označil dovolání jako nepřípustné. Zdůraznil, že povinný neuvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, a nenastínil žádnou právní otázku, kterou by se dovolací soud měl zabývat. Navrhl, aby dovolací soud dovolání odmítl, případně zamítl.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ], neboť napadené usnesení bylo vydáno v řízení, jehož předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč [k tomu viz též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 8. 2018, sp. zn. 20 Cdo 1685/2018]. Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 1. 2020


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu