Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/22/2018
Spisová značka:24 Nd 219/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:24.ND.219.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:D

24 Nd 219/2018-18


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Vítězslavy Pekárkové, v exekuční věci oprávněného: Město Břeclav, se sídlem v Břeclavi, náměstí T. G. Masaryka č. 42/3, IČ 00283061, proti povinnému T. L. D., k vymožení 2.500 Kč, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 6170/2018, o určení místní příslušnosti,

takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 6170/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:

Dne 7. 3. 2018 byl u Okresního soudu v Litoměřicích, prostřednictvím soudního exekutora Mgr. Libora Cinka, podán exekuční návrh oprávněného proti povinnému k vymožení povinnosti podle příkazu o uložení pokuty vydaného Městským úřadem v Břeclavi dne 21. 8. 2013, č. j. MUBR 54819/2013. V žádosti o pověření a nařízení exekuce byla uvedena adresa bydliště povinného L.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 7. 6. 2018 č. j. 31 EXE 6170/2018-12, vyslovil svou místní nepříslušnost a předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení, který okresní soud ji projedná a rozhodne. Okresní soud vyšel ze zjištění, že povinný je státním příslušníkem V., do 6. 12. 2016 měl evidovánu adresu pobytu v P., v současné době nemá povolen žádný druh pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a nachází se ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici s předpokládaným koncem výkonu trestu dne 8. 9. 2023, a uzavřel, že podle uvedených skutečností nelze zjistit podmínky místní příslušnosti soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které jsou tu v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů. Vzhledem k tomu, že v současné době nemá povinný povolen žádný druh pobytu na území České republiky, nelze určit soud povinného ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 věty první exekučního řádu. Protože ze spisu nevyplývá, že by měl povinný na území České republiky majetek, a případnou existenci exekučně postižitelného majetku povinného na území České republiky soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2013), není dána místní příslušnost soudu ani podle ustanovení § 45 odst. 1 věty in fine o. s. ř.

Vzhledem k tomu, že v dané věci chybí skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti soudu, Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Litoměřicích rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení:Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. 8. 2018


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu