Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/26/2020
Spisová značka:7 Tz 9/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:7.TZ.9.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípravné řízení
Státní zástupce
Stížnost
Dotčené předpisy:§ 146 odst. 2 písm. a) předpisu č. 141/1961Sb.
Kategorie rozhodnutí:D

7 Tz 9/2020-60


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKYNejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 26. 5. 2020 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Josefa Mazáka a soudců JUDr. Petra Angyalossy, Ph. D., a JUDr. Radka Doležela stížnost pro porušení zákona podanou ministryní spravedlnosti ve prospěch obviněné J. P., nar. XY v XY, trvale bytem XY, proti usnesení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové ze dne 15. 1. 2020, č. j. 1 ZT 345/2019-34, a podle § 268 odst. 2 tr. ř., § 269 odst. 2 tr. ř. a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl takto:


Pravomocným usnesením státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové ze dne 15. 1. 2020, č. j. 1 ZT 345/2019-34, a v řízení, jež mu předcházelo,

byl porušen zákon

v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněné J. P.

Toto usnesení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové se zrušuje.

Zrušují se také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Usnesením policejního orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územního odboru Hradec Králové, Oddělení obecné kriminality (dále jen „policejní orgán“) ze dne 1. 11. 2019, č. j. KRPH-22098-63/TČ-2019-050271, bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání obviněných J. P., L. V. a P. V. pro přečin porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 3 tr. zákoníku, spáchaný dílem ve spolupachatelství, a v případě obviněného L. V. i pro přečin ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku. Usnesením dozorující státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové ze dne 17. 12. 2019, č. j. 1 ZT 345/2019-27, byly stížnosti všech obviněných podané proti výše uvedenému usnesení o zahájení trestního stíhání zamítnuty jako nedůvodné podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. Dozorující státní zástupkyně v odůvodnění tohoto usnesení mj. konstatovala, že proti J. P. bude zahájeno trestní stíhání i pro přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku.

Policejní orgán následně usnesením ze dne 7. 1. 2020, č. j. KRPH-22098-88/TČ-2019-050271, podle § 160 odst. 1, 5 tr. ř. zahájil trestní stíhání obviněné J. P. pro přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku. Proti usnesení policejního orgánu podala obviněná stížnost ze dne 8. 1. 2020, která byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta usnesením státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové ze dne 15. 1. 2020, č. j. 1 ZT 345/2019-34.

Ministryně spravedlnosti podala u Nejvyššího soudu ve prospěch obviněné stížnost pro porušení zákona ze dne 4. 3. 2020, jež byla Nejvyššímu soudu doručena dne 9. 3. 2020. Poukázala na to, že policejní orgán usnesením o zahájení trestního stíhání rozhodl na podkladě pokynu státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové vydaného v rámci odůvodnění jejího usnesení ze dne 17. 12. 2019, č. j. 1 ZT 345/2019-27. Vytkla, že za této situace měl s ohledem na ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. o stížnosti obviněné rozhodnout státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové. Ministryně spravedlnosti navrhla, aby Nejvyšší soud vyslovil, že napadeným usnesením byl porušen zákon v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněné, aby zrušil napadené usnesení a také další obsahově navazující rozhodnutí a aby přikázal státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout.

Nejvyšší soud podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost výroku napadeného rozhodnutí v rozsahu a z důvodů uvedených ve stížnosti pro porušení zákona, jakož i řízení napadenému rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon byl porušen.

Příslušnost orgánu, který rozhoduje o stížnosti proti usnesení policejního orgánu, se v posuzované věci řídí ustanovením § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. Podle tohoto ustanovení jestliže lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám uplynula a stížnosti nebylo vyhověno podle odstavce 1 (tedy tzv. autoremedurou), předloží věc k rozhodnutí policejní orgán státnímu zástupci, který vykonává dozor nad přípravným řízením, a jde-li o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho prostřednictvím nadřízenému státnímu zástupci.

V dané věci policejní orgán svým usnesením zahájil trestní stíhání obviněné na podkladě pokynu, který mu k tomu dala státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v rámci odůvodnění jejího usnesení ze dne 17. 12. 2019, č. j. 1 ZT 345/2019-27. I když státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové vykonávala dozor nad přípravným řízením ve věci obviněné J. P., nemohla rozhodovat o stížnosti obviněné proti usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání právě v důsledku té skutečnosti, že k usnesení dala policejnímu orgánu pokyn. Za uvedeného stavu byl k rozhodnutí o stížnosti obviněné příslušný nadřízený státní zástupce, jímž je nutno rozumět státního zástupce nadřízeného státního zastupitelství, tj. státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové. Tomu měl policejní orgán předložit věc prostřednictvím státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové k rozhodnutí.

Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným usnesením a v řízení, jež mu předcházelo, byl porušen zákon v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněné, podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil napadené usnesení i všechna další obsahově navazující rozhodnutí, která tím ztratila podklad, a podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. V dalším řízení bude znovu rozhodnuto o stížnosti obviněné proti usnesení o zahájení trestního stíhání, avšak toto rozhodnutí učiní státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.


Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. 5. 2020

JUDr. Josef Mazák
předseda senátu