Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/22/2019
Spisová značka:33 Nd 458/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.ND.458.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

33 Nd 458/2018-18


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Pavla Krbka ve věci oprávněného: město Rakovník, se sídlem městského úřadu v Rakovníku, Husovo náměstí 27, proti povinnému: L. E., naposledy bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2931/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2931/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.


O d ů v o d n ě n í :


Soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský podal dne 22. 11. 2018 Okresnímu soudu v Rakovníku žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky podle rozhodnutí Městského úřadu Rakovník ze dne 24. 8. 2018, č. j. MURA/46681/2018, ve výši 10 000 Kč.

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 26. 11. 2018, č. j. 24 EXE 2931/2018-13, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinný je fyzickou osobou, která nemá na území České republiky ani místo trvalého pobytu ani místo pobytu podle druhu pobytu cizince. Jde o státního příslušníka Litvy, u něhož byla v souvislosti s jeho pobytem na území České republiky známa pouze korespondenční adresa - XY.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo trvalého pobytu nebo místo pobytu, je místně příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti.

S ohledem na výše uvedené proto Nejvyšší soud určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku, u něhož bylo řízení zahájeno a tento soud již provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. 1. 2019


JUDr. Václav Duda
předseda senátu