Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/25/2018
Spisová značka:11 Tcu 63/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:11.TCU.63.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

11 Tcu 63/2018-45


USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 25. 10. 2018 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů a rozhodl, takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. J., rozsudkem Okresního soudu Trenčín, Slovenská republika, ze dne 26. 5. 2016, sp. zn. 4 Tk/3/2015, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Okresního soudu Trenčín, Slovenská republika, ze dne 26. 5. 2016, sp. zn. 4 Tk/3/2015, který nabyl právní moci 4. 10. 2016 v návaznosti na usnesení Krajského soudu v Trenčíně sp. zn. 23 To/68/2016, jímž bylo zamítnuto odvolání obžalovaného, byl J. J., uznán vinným zločinem vraždy podle § 145 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákona Slovenské republiky (SR), zčásti dokonaného, zčásti ve stadiu pokusu podle § 14 odst. 1 trestního zákona SR, za což mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 23 (dvacetitří) let. Současně byl jmenovanému uložen ochranný dohled v trvání dvou let a byl zavázán k náhradě škody poškozeným.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se odsouzený dopustil trestné činnosti tím, že dne 17. 4. 2015 v obci H., okr. P. B. v průběhu rozhovoru ve vozidle zn. BMW 530 xd, v němž seděl na zadním sedadle, z nezjištěného důvodu vyplývajícího z konfliktu, jehož okolnosti se nepodařilo blíže zjistit, v úmyslu usmrtit P. P. nacházejícího se na sedadle řidiče a E. M. nacházejícího se na sedadle spolujezdce, dvakrát na tyto vystřelil z blíže nezjištěné zbraně ráže 7,65 mm Browning, kdy jedním výstřelem zasáhl E. M. do hlavy, který v důsledku toho utrpěl poranění, které vedly k okamžité smrti a P. P. druhým výstřelem zasáhl do krku a způsobil mu zranění, která si vyžádala léčení nejméně po dobu 10 – 12 týdnů, přičemž k úmrtí posledně jmenovaného nedošlo v důsledku rychlé lékařské pomoci, k níž se poškozený sám dopravil. V podrobnostech lze při popisu skutkového děje odkázat na předmětný rozsudek Okresního soudu Trenčín ve věci sp. zn. 4 Tk/3/2015 (č. l. 9).

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle daného ustanovení rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený J. J. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky, a to konkrétně zločinu vraždy podle § 140 odst. 1, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, dílem dokonaného, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku. Shora uvedeným jsou tedy naplněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

Je třeba připomenout, že postup Nejvyššího soudu je též opodstatněn z hlediska materiálního, a to jednak druhem a výměrou uložené sankce, kterou představuje výrazný nepodmíněný trest odnětí svobody, jakož i objektem, který odsouzený svým protiprávním jednáním zasáhl, a jež představuje nejvýraznější společensky chráněnou hodnotu v podobě lidského života a zdraví.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. 10. 2018
JUDr. Karel Hasch
předseda senátu


Vypracoval:
JUDr. Michael Vrtek, Ph.D.