Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/12/2020
Spisová značka:28 Nd 16/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:28.ND.16.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

28 Nd 16/2020-110


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Zdeňka Sajdla a soudců JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., a Mgr. Petra Krause ve věci žalobce: V. Š., nar. XY, bytem v XY, zastoupený JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 3, Kolínská 1686/13, proti žalované: Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti ČR, IČO 00025429, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 3 450 826 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 243/2018, o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 243/2018 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Bruntále ani jinému okresnímu soudu v územní působnosti Vrchního soudu v Olomouci.


Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou dne 19. 11. 2018 u Obvodního soudu pro Prahu 2 domáhal vůči žalované zaplacení částky 3 450 826 Kč s příslušenstvím z titulu poskytnutí zadostiučinění ve smyslu ustanovení zákona č. 82/1998 Sb.

Při jednání konaném dne 3. 10. 2019 navrhl, aby věc byla přikázána podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), jinému soudu. Dovozoval, že „stěží lze žalovat Českou republiku u soudu, jemuž jsou vytýkány průtahy v řízení (Obvodní soud pro Prahu 1), či u soudu, kde má žalovaná Česká republika výrazně silnější postavení (Obvodní soud pro Prahu 2)“. Z důvodu vhodnosti proto navrhl, aby předmětnou věc projednal a rozhodl Okresní soud v Bruntále, případně jiný soud na území Moravy.

Žalovaná s návrhem nesouhlasila, upozorňujíc, že důvody pro přikázání věci podle citovaného ustanovení nejsou splněny, když z argumentace žalobce nevyplývá, že jsou dány závažné či mimořádné skutečnosti, které by změnu příslušnosti soudu odůvodnily.

Nejvyšší soud České republiky, jako soud nejblíže společně nadřízený oběma dotčeným soudům (srov. § 12 odst. 3 větu první o. s. ř.), shledal, že důvody k přikázání věci jinému soudu prvního stupně dány nejsou.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti je přitom především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Není však vyloučeno přihlédnout též např. k mimořádným poměrům účastníků řízení. Přitom je třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je základní zásadou. Přikázání věci jinému než příslušnému soudu je výjimkou z této zásady a jako takovou je třeba ji vykládat restriktivně. Pokud by soud přikázal věc jinému soudu, aniž by pro to byly splněny podmínky, porušil by tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, kde je stanoveno, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

O takový případ, odůvodňující přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu, v posuzované věci nejde, když zde zjevně není rozumného důvodu předpokládat, že by u Okresního soudu v Bruntále (či jiného okresního soudu v územní působnosti Vrchního soudu v Olomouci) mohlo být dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího či po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci, a způsobilý podklad pro navrhovaný postup neposkytují ani tvrzení žalobce a obsah spisu (neplynou z nich mimořádné skutečnosti osvědčující potřebu delegace věci).

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu nevyhověl (§ 12 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 2. 2020


Mgr. Zdeněk Sajdl
předseda senátu