Název judikátu:

Trestní příkaz
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/13/2020
Spisová značka:4 Tz 96/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:4.TZ.96.2019.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Trestní příkaz
Dotčené předpisy:§ 314e odst. 2 písm. a) tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

4 Tz 96/2019-


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKYNejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 13. 1. 2020 stížnost pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti ve prospěch obviněného L. S., nar. XY, trvale bytem XY, proti pravomocnému trestnímu příkazu Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 8. 11. 2018, sp. zn. 1 T 52/2018 a podle § 268 odst. 2 tr. ř. rozhodl takto:


Pravomocným trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 8. 11. 2018, sp. zn. 1 T 52/2018, byl porušen zákon v ustanovení § 314e odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněného L. S.

Podle § 269 odst. 2 tr. ř. se napadený trestní příkaz zrušuje. Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 270 odst. 1 tr. ř. se Obvodnímu soudu pro Prahu 6 přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.


Odůvodnění:

Trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 8. 11. 2018, sp. zn. 1 T 52/2018, který nabyl právní moci dne 23. 1. 2019, byl obviněný L. S. uznán vinným přečinem krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku. Obviněný se tohoto trestného činu dopustil dne 5. 10. 2018 jednáním popsaným ve skutkové větě výroku o vině tohoto trestního příkazu.

Za toto jednání byl obviněný odsouzen podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 15 měsíců. Podle § 81 odst. 1, § 82 odst. 1 tr. zákoníku byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební dobou v trvání 48 měsíců za současného vyslovení dohledu úředníka Probační a mediační služby.

Proti trestnímu příkazu Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 8. 11. 2018, sp. zn. 1 T 52/2018 (dále také jen „napadený trestní příkaz“), podala ministryně spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného L. S. Vytkla v ní, že zákon byl porušen v ustanovení § 314e odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch tohoto obviněného.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona ministryně spravedlnosti uvedla, že podle relevantní právní úpravy, tj. ustanovení § 314e odst. 2 písm. a) tr. ř., lze trestním příkazem uložit trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu. Obvodní soud pro Prahu 6 v předmětné trestní věci obviněnému uložil trestním příkazem trest odnětí svobody v trvání 15 měsíců, ačkoliv podle daného ustanovení mohl bez projednání věci v hlavním líčení uložit trest odnětí svobody v maximální výši jednoho roku. Dospěl-li Obvodní soud pro Prahu 6 k závěru, že vzhledem ke zjištěným skutečnostem rozhodným pro stanovení druhu a výměry trestu je třeba obviněnému uložit trest odnětí svobody ve výměře delší jednoho roku, neměl ve věci rozhodovat trestním příkazem. Ministryně spravedlnosti tedy uzavřela, že pro vydání trestního příkazu nebyly splněny podmínky, jednalo se o vadný postup řízení ve smyslu § 266 odst. 1 tr. ř. (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 1996, sp. zn. 2 Tzn 161/96). S ohledem na to navrhla, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 8. 11. 2018, č. j. 1 T 52/2018-55, byl porušen zákon v ustanovení § 314e odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněného L. S. Dále, aby Nejvyšší soud podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil napadený trestní příkaz, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a aby Obvodnímu soudu pro Prahu 6 přikázal věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout (§ 270 odst. 1 tr. ř.).

Nejvyšší soud podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon byl porušen v ustanovení § 314e odst. 2 písm. a) tr. ř.

Podle ustanovení § 266 odst. 2 tr. ř. lze proti výroku o trestu stížnost pro porušení zákona podat jen tehdy, jestliže trest je ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti trestného činu nebo k poměrům pachatele nebo jestliže uložený druh trestu je v zřejmém rozporu s účelem trestu.

Podle ustanovení § 314e odst. 2 písm. a) tr. ř. lze trestním příkazem uložit trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu.

Z napadeného trestního příkazu na č. l. 55 spisového materiálu je patrné, že Obvodní soud pro Prahu 6 uložil obviněnému L. S. trest odnětí svobody v trvání 15 měsíců s podmíněným odkladem, což představuje sice trest uložený v mezích trestní sazby stanovené za trestný čin krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku, přesahuje však zákonem stanovenou výměru, kterou připouští ustanovení § 314e odst. 2 písm. a) tr. ř.

Ačkoliv v daném případě nelze dospět k závěru, že uložený trest vyměřený v rozporu s ustanovením § 314e odst. 2 písm. a) tr. ř., je trestem uloženým ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti trestného činu ve smyslu ustanovení § 266 odst. 2 tr. ř., stížnost pro porušení zákona bylo možno pro vytýkanou vadu podat pro vadný postup řízení podle § 266 odst. 1 tr. ř., neboť v takovém případě nebyly splněny podmínky pro vydání trestního příkazu (R 28/1998).

Takovým postupem, kterým byl obviněnému uložen trest, jenž lze uložit pouze po projednání věci v hlavním líčení a nikoliv trestním příkazem, bylo porušeno jeho právo na řádné projednání věci v hlavním líčení. Jestliže Obvodní soud pro Prahu 6 shledal s ohledem na zjištěné skutečnosti rozhodné pro stanovení druhu a výměry trestu, že je třeba obviněnému uložit trest odnětí svobody ve výměře 15 měsíců, neměl vydávat trestní příkaz, nýbrž měl nařídit a věc projednat v hlavním líčení, přestože považoval skutkový stav za spolehlivě prokázán opatřenými důkazy (§ 314e odst. 1 tr. ř.).

Nejvyšší soud proto s ohledem na výše uvedené uzavírá, že vytýkaným postupem Obvodní soud pro Prahu 6 porušil zákon v neprospěch obviněného v ustanovení § 314e odst. 2 písm. a) tr. ř.

Jelikož Nejvyšší soud shledal stížnost pro porušení zákona podanou ministryní spravedlnosti důvodnou, vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že napadeným pravomocným trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 8. 11. 2018, sp. zn. 1 T 52/2018, byl porušen zákon v ustanovení § 314e odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněného L. S. Jelikož byl porušen zákon v neprospěch obviněného, napadený trestní příkaz podle § 269 odst. 2 tr. ř. Nejvyšší soud zrušil. Zrušil též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. Obvodnímu soudu pro Prahu 6 přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Jelikož Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného, nemůže v novém řízení dojít ke změně rozhodnutí v jeho neprospěch (§ 273 tr. ř.).


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 13. 1. 2020


JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu