Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/15/2019
Spisová značka:20 Cdo 56/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.56.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

20 Cdo 56/2019-152


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v právní věci žalobkyně D. O., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Marií Jandovou, advokátkou se sídlem v Chomutově, Mostecká č. 39/3, proti žalované České pojišťovně a.s. se sídlem v Praze 1, Spálená č. 75/16, identifikační číslo osoby 45272956, o vyloučení věcí z exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 9 C 125/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. května 2017, č. j. 14 Co 189/2017-104, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. května 2017, č. j. 14 Co 189/2017-104, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelkou podáním ze dne 14. 11. 2018 výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 15. 1. 2019


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu