Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/04/2019
Spisová značka:26 Nd 145/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.ND.145.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

26 Nd 145/2019-35


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Mgr. Lucie Jackwerthové v exekuční věci oprávněné Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 42/217, IČO 00005886, zastoupené Mgr. Miroslavem Kučerkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní 416/37, proti povinné A. G., narozené XY, naposledy bytem XY, pro 4.524 Kč s příslušenstvím, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 238/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto: Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 238/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5. O d ů v o d n ě n í : Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem v Praze 6, Evropská 663/132, požádal Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 4.524 Kč s příslušenstvím.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 21. 2. 2019, č. j. 14 EXE 238/2019-31, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť povinná nemá v České republice místo trvalého pobytu ani místo pobytu cizince; rovněž nezjistil žádný majetek povinné umístěný v obvodu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinná nemá v České republice místo pobytu a nebyl doposud ani zjištěn žádný její majetek v České republice (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení:Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 6. 2019


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu