Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/09/2020
Spisová značka:6 Tz 44/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:6.TZ.44.2020.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Státní zástupce
Dotčené předpisy:§ 146 odst. 2 písm. a) tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

6 Tz 44/2020-

ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKYNejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 9. 12. 2020 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Engelmanna a soudců JUDr. Ivo Kouřila a Mgr. Pavla Götha stížnost pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného J. V., nar. XY v XY, trvale bytem XY, proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Příbrami ze dne 15. 5. 2020, č. j. 1 ZT 29/2020-32, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Příbrami ze dne 15. 5. 2020, č. j. 1 ZT 29/2020-32,
byl porušen zákon

v neprospěch obviněného J. V. v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř.

Pravomocné usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Příbrami ze dne 15. 5. 2020, č. j. 1 ZT 29/2020-32, se zrušuje. Současně se zrušují také všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Praze se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

1. Usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Příbrami ze dne 15. 5. 2020, č. j. 1 ZT 29/2020-32, byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta stížnost obviněného J. V. (dále jen „obviněného“), kterou podal proti usnesení policejního orgánu ze dne 24. 2. 2020, čj. KRPS-346440-301/TČ-2017-011181, kterým bylo proti němu podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání pro zločin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku.

2. Proti pravomocnému usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Příbrami ze dne 15. 5. 2020, č. j. 1 ZT 29/2020-32, podala ministryně spravedlnosti České republiky podle § 266 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného.

3. V podané stížnosti pro porušení zákona předně odkázala na relevantní ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř., podle něhož platí, že v případě, kdy lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám uplynula a stížnosti nebylo vyhověno podle odstavce 1, předloží věc policejní orgán k rozhodnutí státnímu zástupci, který vykonává nad přípravným řízením dozor, a jde-li o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho prostřednictvím nadřízenému státnímu zástupci. V další části stížnosti pro porušení zákona konstatovala, že dozorující státní zástupce nepostupoval v souladu s výše uvedeným ustanovením a nepředložil stížnost obviněného, která směřovala proti usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání obviněného nadřízenému státnímu zástupci k rozhodnutí a o takto podané stížnosti rozhodl sám, přestože svým přípisem - státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Příbrami ze dne 10. 2. 2020, č. j. 3 ZN 938/2017-212, vydal podle § 174 odst. 2 písm. a) tr. ř. závazný pokyn policejnímu orgánu, aby pro skutek vymezený v tomto pokynu, v němž je spatřován zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 2, 4 písm. d) tr. zákoníku, zahájil trestní stíhání J. V. Na základě tohoto pokynu policejní orgán zahájil trestní stíhání obviněného pod čj. KRPS-346440-301/TČ-2017-011181.

4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti dospěla ministryně spravedlnosti k závěru, že stížnost obviněného měla být ve smyslu § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. předložena k rozhodnutí nadřízenému orgánu, a pokud se tak nestalo a státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Příbrami o ní rozhodl sám a jako nedůvodnou ji zamítl, porušil v neprospěch obviněného zákon, neboť zbavil obviněného práva na nestranné a objektivní posouzení jeho opravného prostředku nadřízeným orgánem, a proto navrhla, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Příbrami ze dne 15. 5. 2020, č. j. 1 ZT 29/2020-32, byl porušen zákon v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněného, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil a zrušil také všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Praze podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal, aby věc v rozsahu zrušení projednal a rozhodl.

5. Intervenující státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství se s obsahem stížnosti pro porušení zákona ztotožnil a navrhl, aby Nejvyšší soud jí vyhověl.

6. Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadenému rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl skutečně napadeným rozhodnutím soudu ve vytýkaném směru porušen v neprospěch obviněného.

7. Z předloženého spisového materiálu Nejvyšší soud zjistil, že přípisem státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Příbrami ze dne 10. 2. 2020, č. j. 3 ZN 938/2017-212, byl podle § 174 odst. 2 písm. a) tr. ř. vydán závazný pokyn policejnímu orgánu, ve kterém bylo policejnímu orgánu nařízeno, aby pro skutek vymezený v tomto pokynu státního zástupce, v němž je spatřován zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 2, 4 písm. d) tr. zákoníku, zahájil trestní stíhání J. V. Na základě tohoto pokynu bylo usnesením policejního orgánu ze dne 24. 2. 2020, čj. KRPS-346440-301/TČ-2017-011181, podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání obviněného J. V. pro zločin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku. Obviněnému bylo toto usnesení doručeno dne 5. 3. 2020 a téhož dne podal obviněný proti tomuto usnesení stížnost, která byla usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Příbrami ze dne 15. 5. 2020, č. j. 1 ZT 29/2020-32, podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta.

8. Z ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. vyplývá, že „jestliže lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám uplynula a stížnosti nebylo vyhověno podle odstavce 1, předloží věc k rozhodnutí policejní orgán státnímu zástupci, který vykonává nad přípravným řízením dozor, a jde-li o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho prostřednictvím nadřízenému státnímu zástupci …..“. V předmětné trestní věci je nepochybné, že státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Příbrami byl vydán závazný pokyn ve smyslu § 174 odst. 2 písm. a) tr. ř. k zahájení trestního stíhání obviněného a na základě tohoto závazného pokynu také následně, pro týž skutek, začal policejní orgán obviněného J. V. stíhat. Z uvedeného vyplývá, že se jednalo o pokyn k vydání usnesení k zahájení trestního stíhání obviněného [tj. usnesení ve smyslu § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř.].

9. Nejvyšší soud po přezkoumání napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, shledal podanou stížnost pro porušení zákona důvodnou. Proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Příbrami ze dne 15. 5. 2020, č. j. 1 ZT 29/2020-32, byl porušen zákon v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř., a to v neprospěch obviněného J. V. Porušení zákona, k němuž došlo v neprospěch obviněného, je zřejmé z toho, že dozorující státní zástupce nepředložil stížnost směřující proti usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání obviněného nadřízenému státnímu zástupci a v důsledku takového pochybení rozhodl věcně (funkčně) nepříslušný státní zástupce, neboť sám vydal také pokyn k zahájení trestního stíhání obviněného.

10. Nejvyšší soud pak s ohledem na vyslovené porušení zákona v neprospěch obviněného podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil napadené usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Příbrami ze dne 15. 5. 2020, č. j. 1 ZT 29/2020-32, a to včetně všech dalších rozhodnutí obsahově na ně navazujících, pokud jejich zrušením pozbyla podkladu. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. pak Nejvyšší soud přikázal státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Praze, aby věc v potřebném rozsahu projednal a rozhodl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. 12. 2020

JUDr. Jan Engelmann
předseda senátu