Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/20/2019
Spisová značka:11 Tcu 6/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.6.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:D

11 Tcu 6/2019-20
USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 20. 2. 2019 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů a rozhodl, takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky M. V., nar. XY, rozsudkem Okresního soudu Gliwice, Polská republika ze dne 25. 1. 2016, sp. zn. VK 25/14, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.O d ů v o d n ě n í :


1. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 25. 1. 2019 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to ve vztahu k odsouzení, týkajícího se českého občana M. V.

2. Rozsudkem Okresního soudu Gliwice ze dne 25. 1. 2016, sp. zn. VK 25/14, který nabyl právní moci dne 28. 7. 2016, byl M. V. uznán vinným trestnými činy podle čl. 56 § 1 a 3, čl. 55 § 113 zákona o boji proti narkomanii ze dne 29. 7. 2005 ve spojení s čl. 12 a čl. 65 § 1 polského tr. zákona, a trestnými činy podle čl. 223 § 1 ve spojení s čl. 157 § 2 a čl. 11 § 2 polského tr. zákona a podle čl. 178a § 1 polského tr. zákona. Za toto jednání mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 2 let a 4 měsíců, peněžitá pokuta v celkové výši 250 denních splátek, přičemž jedna splátka činí 10 PLN, dále mu bylo uloženo propadnutí majetkové hodnoty získané z trestného činu v hodnotě 40 000 PLN, a zákaz řízení motorových vozidel na dobu 1 roku.

3. Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se odsouzený dopustil trestné činnosti tím, že v období od ledna 2013 do srpna 2013 distribuoval v krátkých časových odstupech na území Polska značné množství narkotik, a to tak, že opakovaně prodával A. a S. Z. marihuanu minimálně 2 420 g za účelem dalšího prodeje, čímž získal částku nejméně 45 000 PLN. Dále odsouzený dne 9. 9. 2013 převezl z České republiky do Polska 77,42 g marihuany, téhož dne v městě J. Z. napadl příslušníka městské policie J. R. za pomocí motocyklu, a to tak, že na něj najel pravou stranou motocyklu, v důsledku čehož upadl a utrpěl v souvislosti s plněním služebních povinností lehká zranění, přičemž tento motocykl Yamaha R6 odsouzený na veřejné komunikaci řídil pod vlivem narkotik, neboť v krvi mu byla zjištěna přítomnost delta 9-tetrahydrokanabinolu.

4. Nejvyšší soud přezkoumal věc předloženou mu Ministerstvem spravedlnosti a dospěl k závěru, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle daného ustanovení Nejvyšší soud rozhodne na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. 5. Z podaného návrhu, dotčeného rozhodnutí polského soudu, jakož materiálů k osobě M. V. vyplývá, že jmenovaný je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky, a to v intencích ustanovení § 274, § 283 a § 325 tr. zákoníku. Shora uvedeným jsou tedy naplněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona. 6. Je třeba připomenout, že postup Nejvyššího soudu je též opodstatněn z hlediska materiálního, a to jak ukládáním nepodmíněného trestu odnětí svobody, tak s ohledem na osobu M. V., který byl dle zjištění z opisu z evidence Rejstříku trestů pro obdobnou trestnou činnost již trestán.

7. Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. 2. 2019
JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu


JUDr. Michael Vrtek, Ph. D.