Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/15/2019
Spisová značka:20 Nd 1/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.ND.1.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

20 Nd 1/2019-25


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného Města Kuřim se sídlem v Kuřimi, Jungmannova č. 968/75, identifikační číslo osoby 00281964, proti povinnému B. I., narozenému XY, bytem XY, pro 1 000 Kč, vedené u Okresního soudu Brno – venkov pod sp. zn. 19 EXE 2340/2018, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu Brno – venkov pod sp. zn. 19 EXE 2340/2018 projedná a rozhodne Okresní soud Brno – venkov.

O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš, Exekutorský úřad Brno – město, podal dne 7. 11. 2018 u Okresního soudu Brno – venkov žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 1 000 Kč na základě vykonatelného rozhodnutí Městského úřadu K., Odboru obecního živnostenského úřadu, ze dne 6. 5. 2015, č. MK/5218/15/OŽÚ.

Okresní soud Brno – venkov usnesením ze dne 27. 11. 2018, č. j. 19 EXE 2340/2018-19, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Zjistil, že oprávněný v exekučním návrhu uvedl adresu povinného XY a lustrací v ISZR a CEO nebyly nalezeny žádné záznamy o pobytu povinného v České republice. Živnostenské oprávnění povinného k provozování živnosti se sídlem XY, bylo zrušeno rozhodnutím Městského úřadu K. ze dne 6. 5. 2015.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci. Ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. totiž předpokládá, že se otázkou pravomoci českých soudů dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud (srov. výše citované usnesení sp. zn. 31 Nd 316/2013).

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem Brno – venkov (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Brno - venkov, u něhož byla žádost o pověření exekutora a nařízení exekuce na majetek povinného podána a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 1. 2019


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu