Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/01/2020
Spisová značka:26 Cdo 1373/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.1373.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zastavení řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

26 Cdo 1373/2020-113
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobce B. V., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, IČO 00025429, o 20.000.000 Kč, o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost, vedených u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 237/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. listopadu 2018, č. j. 29 Co 359/2018-91, t a k t o: II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Napadeným usnesením potvrdil Městský soud v Praze (soud odvolací) usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 (soud prvního stupně) ze dne 22. 6. 2018, č. j. 17 C 237/2014-85, kterým soud prvního stupně odmítl podání žalobce ze dne 16. 7. 2016 a ze dne 18. 10. 2016, které jsou dle svého obsahu žalobou pro zmatečnost a na obnovu řízení, neboť žalobce neodstranil vady uvedených podání ve stanovené lhůtě, a rozhodl o náhradě nákladů řízení o žalobě na obnovu a pro zmatečnost; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem. Současně s podáním dovolání navrhl, aby mu byl pro dovolací řízení ustanoven zástupce z řad advokátů a aby byl pro dovolací řízení osvobozen od soudních poplatků. O jeho žádosti bylo pravomocně rozhodnuto usnesením soudu prvního stupně ze dne 20. 2. 2019, č. j. 17 C 237/2014-101, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 24. 6. 2019, č. j. 29 Co 211/2019-106, tak, že se mu osvobození od soudních poplatků nepřiznává a zástupce z řad advokátů neustanovuje.

Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatel i přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (usnesením soudu prvního stupně ze dne 15. 10. 2019, č. j. 17 C 237/2014-109) nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Žalobce do dovolání vtělil „požadavek na odkladný účinek“, tedy žádost podle § 243 o. s. ř. o odložení vykonatelnosti a právní moci napadeného rozhodnutí. Jsou-li splněny důvody pro odmítnutí dovolání nebo pro zastavení dovolacího řízení, nemůže být o dovolání věcně rozhodnuto a není „projednatelný“ ani akcesorický návrh na odklad vykonatelnosti nebo právní moci napadeného rozsudku. Důvody, pro něž byl takový návrh podán, se v takovém případě není třeba zabývat (srov. bod 34. odůvodnění nálezu Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/16).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 1. 7. 2020

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu