Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/24/2019
Spisová značka:23 Nd 11/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:23.ND.11.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

23 Nd 11/2019-22


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, proti povinnému S. S., nar. XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2193/2018, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2193/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 14. 9. 2018 požádal soudní exekutor o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Obvodní soud pro Prahu 5 (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 7. 11. 2018, č. j. 65 EXE 2193/2018-18, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že věc bude po právní moci usnesení předložena Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) k rozhodnutí o určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Soud prvního stupně v odůvodnění usnesení uvedl, že povinný neprochází Celostátní evidencí obyvatel a není ani v evidenci osob podnikajících podle živnostenského zákona. Ze zprávy cizinecké policie soud zjistil, že povinný, jako státní příslušník Kazachstánu měl na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt za účelem studia do 7. 9. 2016, a že v současné době není v evidencích Cizineckého informačního systému hlášen k pobytu. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že chybějí podmínky místní příslušnosti, jelikož povinný nemá v České republice obecný soud podle § 85 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen „o. s. ř.“), a proto vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 exekučního řádu je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, použijí ustanovení občanského soudního řádu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.

Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, na něž lze v bližším rozboru dané problematiky odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tak případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Za dané situace je tak na místě při určení místní příslušnosti přihlédnout k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř., jíž v tomto případě bude zjevně odpovídat, aby věc projednal soud, u nějž bylo řízení zahájeno a jenž již v dané věci činil určité úkony (podobně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 4 Nd 347/2011). S ohledem na uvedené tedy Nejvyšší soud rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že za místně příslušný určil soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno, tedy Obvodní soud pro Prahu 5.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 1. 2019


JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu