Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/29/2019
Spisová značka:32 Cdo 3064/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:32.CDO.3064.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní nástupnictví
Dotčené předpisy:§ 107a o. s. ř.
§ 2 o. s. ř.
§ 238a o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

32 Cdo 3064/2018-600


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a Mgr. Jiřího Němce v právní věci žalobkyně Six&Others s. r. o., se sídlem v Praze 1, V jámě 699/1, identifikační číslo osoby 26732416, zastoupené Mgr. Michalem Klusákem, advokátem se sídlem v Praze, V jámě 699/1, proti žalované Saint-Gobain Construction Products CZ a. s., se sídlem v Praze 8, Smrčkova 2485/4, identifikační číslo osoby 25029673, zastoupené Mgr. Radanou Vítovcovou, advokátkou se sídlem v Táboře, Pod Tržním nám. 612/6, o zaplacení částky 6 487 500 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 16 C 446/2014, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 5. 2018, č. j. 62 Co 421/2017-563, takto:


Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 5. 2018, č. j. 62 Co 421/2017-563, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.


Odůvodnění:Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem ze dne 18. 7. 2017, č. j. 16 C 446/2014-500, uložil žalované zaplatit žalobkyni částku 778 500 Kč se zákonným úrokem z prodlení (výrok I.), zamítl žalobu „v žalovaném a přiznaném rozdílu včetně celého požadovaného příslušenství“ (výrok II.) a rozhodl, že žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.).

Proti rozsudku soudu prvního stupně podaly odvolání žalobkyně i žalovaná. V průběhu odvolacího řízení žalobkyně s odkazem na ustanovení § 107a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), navrhla, aby na její místo do řízení vstoupila společnost Red Sand Financial Inc., reg. No. 95017, se sídlem Republic of the Marshall Islands, MH 06060, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro (dále jen „společnost Red Sand Financial“).

Městský soud v Praze návrhu žalobkyně vyhověl a usnesením ze dne 2. 5. 2018, č. j. 62 Co 421/2017-563, rozhodl, že na místo dosavadní žalobkyně vstupuje do řízení společnost Red Sand Financial, zastoupená K. Š., obecným zmocněncem.

Odvolací soud uvedl, že původní žalobkyně navrhla dne 8. 3. 2018 odročení jednání o odvolání nařízeného na 14. 3. 2018. Současně navrhla vstup nového účastníka do řízení s odůvodněním, že se společností Red Sand Financial uzavřela smlouvu o postoupení pohledávek, na jejímž základě došlo k postoupení pohledávky projednávané v této věci. Původní žalobkyně předložila smlouvu o postoupení pohledávek ze dne 28. 2. 2018, potvrzení, že společnost Red Sand Financial je registrována v příslušném rejstříku na Marshallových ostrovech, osvědčení o výkonu funkce - působení společnosti Red Sand Financial a plnou moc pro K. Š. Společnost Red Sand Financial se svým vstupem do řízení souhlasila. Odvolací soud proto uzavřel, že byly splněny všechny podmínky uvedené v ustanovení § 107a o. s. ř.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, odkazujíc co do přípustnosti na ustanovení § 238a o. s. ř. a tvrdíc, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu.

Dovolatelka rekapituluje průběh řízení, v němž předvoláním ze dne 1. 12. 2017 Městský soud v Praze jako odvolací soud nařídil jednání na 28. 2. 2018. Následně vyrozuměním ze dne 6. 2. 2018 bez uvedení důvodu odročil jednání na 14. 3. 2018 a vyrozuměním ze dne 13. 3. 2018 odročil jednání na neurčito pro tvrzené nástupnictví na straně žalobkyně. Odvolacímu soudu, který následně procesní nástupnictví výše citovaným rozhodnutím připustil, dovolatelka vytýká, že se odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu a že se nezabýval otázkou, zda návrh na procesní nástupnictví podle ustanovení § 107a o. s. ř. není zneužitím práva ve smyslu ustanovení § 2 o. s. ř. Zdůrazňuje, že řízení trvalo více než čtyři roky, postupitel byl v řízení před soudem prvního stupně úspěšný jen v nepatrné části a reálně tak hrozí, že mu bude ve vztahu k žalované uložena povinnost k náhradě nákladů řízení. Společnost Red Sand Financial má sídlo na Marshallových ostrovech, což samo o sobě snižuje šanci žalované na vymožení nároku na případnou náhradu nákladů řízení. O účelovosti postoupení pohledávky svědčí též fakt, že společnost Red Sand Financial vznikla až dne 25. 1. 2018.

Dovolatelka podotýká, že v řízení v jiné věci mezi týmiž účastníky žalobkyně po neúspěšném řízení před soudem prvního stupně postoupila pohledávku na nově vzniklou společnost, která však nevykonává žádnou reálnou podnikatelskou činnost, a pohledávka žalované na náhradu nákladů řízení je tak prakticky nedobytná. Vyjadřuje domněnku o provázanosti jednotlivých entit a osob, včetně právního zástupce žalobkyně. Jestliže se odvolací soud za dané situace nezabýval posouzením návrhu žalobkyně na procesní nástupnictví též z pohledu ustanovení § 2 o. s. ř., je jeho právní posouzení neúplné a tudíž nesprávné.

Navrhuje, aby dovolací soud napadené usnesení zrušil a aby žalobkyni uložil nahradit žalované náklady řízení.

Žalobkyně považuje dovolání za nedůvodné a navrhuje, aby je Nejvyšší soud zamítl a žalobkyni přiznal náhradu nákladů dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 238a o. s. ř. je dovolání přípustné proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo v průběhu odvolacího řízení rozhodnuto o tom, kdo je procesním nástupcem účastníka, o vstupu do řízení na místo dosavadního účastníka (§ 107a), o přistoupení dalšího účastníka (§ 92 odst. 1) a o záměně účastníka (§ 92 odst. 2).

Podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 238a o. s. ř. a je i důvodné.

Podle ustanovení § 107a o. s. ř. má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti, popřípadě ten, kdo převzal výkon vlastnického práva k majetku, o nějž v řízení jde, vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka; to neplatí v případech uvedených v § 107 (odstavec 1). Soud návrhu usnesením vyhoví, jestliže se prokáže, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost uvedená v odstavci 1, a jestliže s tím souhlasí ten, kdo má vstoupit na místo žalobce; souhlas žalovaného nebo toho, kdo má vstoupit na jeho místo, se nevyžaduje. Právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají zachovány (odstavec 2).

Z ustanovení § 2 o. s. ř. vyplývá, že v občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně; dbají přitom, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů a aby práv nebylo zneužíváno.

Soud může ve výjimečných případech založit důvod k zamítnutí žalobcova návrhu podle ustanovení § 107a o. s. ř. (při jinak formálně doložených předpokladech pro to, aby takovému návrhu bylo vyhověno) prostřednictvím ustanovení § 2 o. s. ř. Před rozhodnutím o návrhu podaném podle § 107a o. s. ř. je třeba totiž zkoumat, zda nedošlo k postoupení pohledávky, které lze považovat za zneužití procesní úpravy za tím účelem, aby se možná pohledávka na náhradu nákladů řízení stala vůči neúspěšnému žalobci nedobytnou. Prostá obava, že případná pohledávka na náhradě nákladů řízení se v budoucnu stane nedobytnou, k takovému kroku však nepostačuje (nejistota o poctivosti pohnutek, jež účastníka vedly k postoupení soudně vymáhané pohledávky, k tak zásadnímu odepření procesní ochrany vést nemůže) [srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 29 Cdo 3013/2010, uveřejněné pod číslem 46/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2012, sp. zn. 32 Cdo 981/2012, ze dne 17. 2. 2014, sp. zn. 32 Cdo 2560/2012, usnesení ze dne 4. 2. 2016, sp. zn. 32 Cdo 3399/2015, nebo jeho rozsudek ze dne 12. 5. 2014, sp. zn. 32 Cdo 933/2013, jež jsou veřejnosti k dispozici, stejně jako dále citovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu, na jeho webových stránkách, na všechna zmíněná rozhodnutí správně odkázala dovolatelka].

Rovněž Ústavní soud zdůraznil, že obecné soudy nemohou přistupovat k rozhodnutí o procesním nástupnictví podle ustanovení § 107a o. s. ř. formalisticky, ale musí také posoudit, zda nejde pouze o účelové zneužití procesní úpravy zejména s ohledem na ustanovení § 2 o. s. ř. (zda pohledávka nebyla účelově postoupena s úmyslem zneužít procesní úpravu) [srov. nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2012, sp. zn. III. ÚS 468/11, na který dovolatelka též správně odkázala a jenž je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Ústavního soudu].

Zneužití úpravy procesního nástupnictví při singulární sukcesi podle ustanovení § 107a o. s. ř. může podle okolností nasvědčovat například předchozí postup dané strany v průběhu řízení (srov. např. výše citované usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 981/2012), délka a složitost soudního sporu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 22 Cdo 3607/2013) nebo postoupení pohledávky na uměle vytvořený subjekt (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. 25 Cdo 993/2013, a usnesení ze dne 26. 2. 2015, sp. zn. 29 Cdo 5112/2014). Není zcela standardní a vyžaduje si pozornost při rozhodování o návrhu podle ustanovení § 107a o. s. ř, dojde-li k postoupení pohledávky, která je předmětem dlouhotrvajícího a poměrně složitého soudního sporu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 22 Cdo 3607/2013). Dále lze přihlédnout k časové souvislosti mezi datem uzavření smlouvy o postoupení pohledávky a podáním návrhu na procesní nástupnictví a termínem odročeného jednání či k obtížně zjistitelné bonitě postupníka (obdobně srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. 33 Cdo 4180/2015).

Z obsahu spisu vyplývá, že společnost Red Sand Financial byla do příslušného rejstříku na Marshallových ostrovech zapsána teprve dne 25. 1. 2018. Smlouva o postoupení pohledávky byla uzavřena krátce nato dne 28. 2. 2018, přičemž z této smlouvy není patrná výše úplaty za postoupení svědčící o reálném hospodářském významu smlouvy. K. Š., obecný zmocněnec společnosti Red Sand Financial, nemá na adrese uvedené v centrální evidenci obyvatel poštovní schránku, a proto se soudu všechny písemnosti vrátily nedoručené (jeho souhlas se vstupem společnosti Red Sand Financial do řízení byl založen fikcí, poté, kdy písemnost mu byla doručena postupem podle ustanovení § 50 odst. 2 o. s. ř. desátý den po vyvěšení na úřední desce soudu a jmenovaný se v soudem určené lhůtě nevyjádřil). Posléze postupník udělil plnou moc Mgr. Michalu Klusákovi, tedy témuž advokátovi, který zastupuje postupitele. V řízení před soudem prvního stupně měla převážný úspěch (88 %) žalovaná. Všechny tyto skutečnosti (a případně další) je nutno zohlednit při posouzení, zda nejde o účelové zneužití procesní úpravy.

Odvolací soud v projednávané věci výše citovanou judikaturu nerespektoval a otázkou, zda návrh žalobkyně podle ustanovení § 107a o. s. ř. není zneužitím práva ve smyslu ustanovení § 2 o. s. ř., se nezabýval, ač tak měl učinit z úřední povinnosti. Procesní situace, v níž byl návrh podán, takové zvážení rozhodně indikovala (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 26 Cdo 5343/2014).

Právní posouzení odvolacího soudu je neúplné, a proto i nesprávné a dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. byl dovolatelkou uplatněn důvodně.

Poněvadž nejsou podmínky pro změnu rozhodnutí odvolacího soudu [srov. § 243d písm. b) o. s. ř.], Nejvyšší soud, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), toto rozhodnutí zrušil (§ 243e odst. 1 o. s. ř.) a věc podle ustanovení § 243e odst. 2 věty první o. s. ř. vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Právní názor dovolacího soudu je pro soudy nižších stupňů závazný (§ 243g odst. 1 část věty za středníkem, § 226 odst. 1 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení soud rozhodne v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí (§ 243g odst. 1 věta druhá, § 151 odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. 1. 2019


JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu