Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/08/2020
Spisová značka:20 Nd 113/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.ND.113.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

20 Nd 113/2020-120
USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v právní věci žalobkyně M. L., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Ing. Pavlem Knoppem, advokátem se sídlem v Brně, Pekařská č. 1004/26, proti povinné Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/21, identifikační číslo osoby 47116617, zastoupené JUDr. Jiřím Machourkem, advokátem se sídlem v Brně, Cihlářská č. 637/16, pro 554 772 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 11 C 96/2018, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 11 C 96/2018 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Brno – venkov.


O d ů v o d n ě n í :


1. Podáním ze dne 19. 12. 2019 žalobkyně navrhla, aby v záhlaví označená věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu Brno – venkov, což dle jejího názoru povede k hospodárnějšímu průběhu řízení, neboť všechny osoby, jejichž účast lze při nařízených soudních jednání předpokládat, bydlí – resp. sídlí v Brně, či jeho blízkém okolí (žalobkyně, právní zástupci účastníků řízení, potencionální svědci) a stejně tak nemovitost, které se předmětné řízení týká, a u níž se dá předpokládat nutnost vypracování znaleckého posudku, se nachází v obvodu Okresního soudu Brno – venkov. Žalobkyně se proto domnívá, že přikázáním věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu Brno – venkov, nebude docházet k neúměrnému navyšování nákladů řízení i s ohledem na to, že ve věci bude nejspíše nutno nařídit více jednání.

2. Žalovaná ve vyjádření k návrhu žalobkyně uvedla, že posouzení otázky důvodnosti delegace vhodné ponechává na úvaze soudu.

3. Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

4. Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší a zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že místní příslušnosti soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba – jako výjimku – vykládat restriktivně (k tomu srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

5. Přitom obecně platí, že okolnosti toho druhu, že některý účastník, jeho zástupce či svědek musí překonat mezi místem svého bydliště či sídla a sídlem věcně a místně příslušného soudu větší vzdálenost či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními, zdravotními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. listopadu 2009, sp. zn. 4 Nd 368/2009, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. září 2013, sp. zn. 29 Nd 185/2013 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 29 Nd 289/2013).

6. Jakkoli Nejvyšší soud nemá na shora uvedených závěrech důvod ničeho měnit, v poměrech projednávané věci je s přihlédnutím ke skutečnostem vyplývajícím z obsahu spisu a s přihlédnutím k ekonomickým a praktickým důvodům rozhodující, že účast účastníků řízení (případně jejich zástupců), svědků i provedení úkonů nezbytných pro rozhodnutí v dané věci, by při projednání věci Obvodním soudem pro Prahu 8 (vzhledem k místu bydliště či sídla účastníků řízení a svědků, kteří mohou být v dané věci vyslechnuti a vzhledem k místu, kde se nachází nemovitost, jíž se předmětné řízení nepřímo týká) vedlo jak z hlediska finančního, tak časového ke zcela neefektivnímu průběhu řízení a zbytečně by docházelo k navyšování nákladů soudního řízení.

7. Proto Nejvyšší soud návrhu žalobkyně vyhověl a věc z důvodu vhodnosti přikázal Okresnímu soudu Brno – venkov a to i s ohledem na to, že žalovaná neměla proti návrhu žalobkyně žádné námitky.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 4. 2020


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu