Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/27/2018
Spisová značka:28 Ncu 106/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:28.NCU.106.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Dotčené předpisy:§ 755 o. z.
§ 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

28 Ncu 106/2018-7


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKYNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném R. Z., bytem XY, zastoupeným M. Z., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :

Rozhodnutí starosty města Higashimurayama, Tokyo Watanabe Takashi, Japonsko, ze dne 12. 10. 2016, o zápisu rozvodu manželství R. Z. a N. Z., rozené M., uzavřeného dne 2. 5. 2009 v Podivíně, zapsaného v knize manželství matričního úřadu Podivín, okres Břeclav, ve svazku 3, roč. 2009, list 66, poř. č. 12,


se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.


O d ů v o d n ě n í :

Starosta města Higashimurayama, Tokyo Watanabe Takashi (Japonsko), k žádosti obou manželů zapsal rozvod jejich manželství, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně odcizili a neměli již zájem na obnovení soužití v tomto manželství. Nezletilé dítě AAAAA je v péči matky.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedené rozhodnutí cizího orgánu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím orgánem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozhodnutí cizího orgánu nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a současně bylo zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 27. 11. 2018


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu