Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/07/2019
Spisová značka:8 Tz 89/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:8.TZ.89.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad nebo přerušení výkonu rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 275 odst. 4 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

8 Tz 89/2019-247


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 7. 11. 2019 v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti ve prospěch obviněného V. H., nar. XY v XY, bytem XY, adresa pro účely doručování XY, proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Liberci ze dne 21. 3. 2019, č. j. 6 T 35/2019-228, o návrhu ministryně spravedlnosti na odklad výkonu rozhodnutí podle § 266 odst. 7 tr. ř., t a k t o :

Podle § 275 odst. 4 tr. ř. se obviněnému V. H. odkládá až do rozhodnutí o podané stížnosti pro porušení zákona výkon úhrnného trestu obecně prospěšných prací, který mu uložil ve výměře 180 hodin Okresní soud v Liberci trestním příkazem ze dne 21. 3. 2019, č. j. 6 T 35/2019-228.
O d ů v o d n ě n í :

1. Ministryně spravedlnosti (dále též „stěžovatelka“) podala podle § 266 odst. 1, 2 tr. ř. u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného V. H. (dále převážně jen „obviněný“) proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Liberci ze dne 21. 3. 2019, č. j. 6 T 35/2019-228, jímž byl uznán vinným dvěma přečiny zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku a byl mu uložen podle téhož ustanovení s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř., za užití § 43 odst. 1 tr. zákoníku a § 62 odst. 1 a § 63 odst. 1 tr. zákoníku úhrnný trest obecně prospěšných prací ve výměře 180 hodin.

2. V odůvodnění podané stížnosti pro porušení zákona stěžovatelka mimo jiné uvedla, že Okresní soud v Liberci vydal citovaný trestní příkaz, přestože obviněný byl před tím vydaným trestním příkazem Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 31. 1. 2019, č. j. 14 T 4/2019-58, uznán vinným přečinem krádeže podle § 205 odst. 2tr. zákoníku a odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 180 hodin. I když Okresní soud v Liberci v době, kdy vydával trestní příkaz, o předchozím trestním příkazu, vydaném Okresním soudem v Jablonci nad Nisou, nevěděl, přece jen porušil zákon v ustanovení § 63 odst. 1 tr. zákoníku, když obviněnému neuložil za sbíhající se trestnou souhrnný trest, nýbrž trest samostatný. V důsledku toho tak obviněnému byly uloženy dva samostatné tresty obecně prospěšných prací (každý ve výměře 180 hodin) v celkové výměře 360 hodin, čímž byla překročena celková výměra tohoto druhu trestu, která činí 300 hodin.

3. Z tohoto důvodu ministryně spravedlnosti v závěru svého podání navrhla, aby Nejvyšší soud:
1) podle § 266 odst. 7 tr. ř. odložil výkon trestního příkazu Okresního soudu v Liberci ze dne 21. 3. 2019, č. j. 6 T 35/2019-228;
2) podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že trestním příkazem Okresního soudu v Liberci ze dne 21. 3. 2019, č. j. 6 T 35/2019-228, byl porušen zákon v ustanovení § 63 odst. 1 tr. zákoníku;
3) podle § 269 odst. 2 tr. ř. uvedené rozhodnutí zrušil, včetně rozhodnutí navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu;
4) dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř. a Okresnímu soudu v Liberci přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

4. K rozhodnutí o meritu podané stížnosti pro porušení zákona Nejvyšší soud nařídil veřejné zasedání na 4. 12. 2019. Ještě předtím ovšem musel rozhodnout o návrhu stěžovatelky podle § 266 odst. 7 tr. ř. na odklad výkonu rozhodnutí, proti kterému stížnost pro porušení zákona podal (srov. první bod jejího – byť formulačně ne zcela přesného – návrhu).

5. Podle § 275 odst. 4 tr. ř. platí, že před rozhodnutím o stížnosti pro porušení zákona může Nejvyšší soud odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž byla podána stížnost pro porušení zákona. Navrhl-li odložení nebo přerušení výkonu rozhodnutí ministr spravedlnosti, Nejvyšší soud rozhodne o takovém návrhu usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisu.

6. Rozhodnutí o takovém návrhu je obligatorní, třebaže v dané věci se může jevit jako nadbytečné. Z obsahu spisu Okresního soudu v Liberci sp. zn. 6 T 35/2019 je totiž zřejmé, že prozatím neučinil rozhodnutí směřující k výkonu trestu obecně prospěšných prací obviněným.

7. Aniž by senát Nejvyššího soudu předjímal budoucí rozhodnutí o podané stížnosti pro porušení zákona, nemohl již v tomto stadiu řízení především se zřetelem k uplatněné argumentaci ministryně spravedlnosti vyloučit, že stížnost pro porušení zákona bude shledána, ať již zcela či částečně důvodnou, a že o ní bude rozhodnuto způsobem, jehož se stěžovatelka dovolává. V takovém případě by se pro obviněného stal výkon uloženého trestu nepřípustným.

8. Z těchto důvodů Nejvyšší soud rozhodl, že podle § 275 odst. 4 tr. ř. se obviněnému V. H. odkládá až do rozhodnutí o podané stížnosti pro porušení zákona výkon úhrnného trestu obecně prospěšných prací, který mu uložil ve výměře 180 hodin Okresní soud v Liberci trestním příkazem ze dne 21. 3. 2019, č. j. 6 T 35/2019-228.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).
V Brně dne 7. 11. 2019