Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/14/2019
Spisová značka:20 Cdo 3230/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.3230.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Účastníci řízení
Dotčené předpisy:§ 240 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
Kategorie rozhodnutí:D

20 Cdo 3230/2018-44


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly, v exekuční věci oprávněného M. K., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. René Gemmelem, advokátem se sídlem v Ostravě, Poštovní 39/2, proti povinnému Š. M., narozenému XY, bytem XY, pro 46 575 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 48 EXE 1625/2014, o dovolání soudního exekutora Mgr. Jaroslava Kocince, LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem ve Frýdku-Místku, Farní 19, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 4. 2018, č. j. 10 Co 112/2018-27, t a k t o :


I. Dovolání se odmítá.

II. Ve vztahu mezi soudním exekutorem na straně jedné a oprávněným a povinným na straně druhé žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27. 4. 2018, č. j. 10 Co 112/2018-27, rozhodl o odmítnutí odvolání soudního exekutora proti usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 15. 1. 2018, č. j. 48 EXE 1625/2014-18, kterým byla na návrh oprávněného exekuce částečně zastavena ohledně částky 48 950 Kč. Proti tomuto usnesení podal dne 23. 7. 2018 soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek dovolání.

Podle § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Z § 240 odst. 1 o. s. ř. plyne, že dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu může podat účastník řízení.

Nejvyšší soud již dříve zdůraznil (např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 11. 2017, sp. zn. 20 Cdo 4510/2017), že soudní exekutor není účastníkem řízení o zastavení exekuce, má pouze právo odvoláním brojit proti akcesorickému výroku o náhradě nákladů exekuce, je-li jím dotčen (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2016, sp. zn. 31 Cdo 1714/2013, uveřejněné pod číslem 56/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 12. 2016, sp. zn. 20 Cdo 3919/2016). Pokud tedy soudní exekutor napadá rozhodnutí okresního soudu, kterým bylo rozhodnuto o částečném zastavení exekuce, pak soudní exekutor není účastníkem této fáze exekučního řízení, jak správně dovodil odvolací soud.

Nad rámec výše uvedeného je nutno dodat, že dovolání není přípustné podle ustanovení § 238 o. s. ř., neboť napadeným usnesením bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (viz shora uvedená výše vymáhané částky, k jejímuž příslušenství se nepřihlíží - viz rovněž znění § 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., k tomu dále srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2015, sp. zn. 26 Cdo 4236/2015, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013).

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení ve vztahu mezi soudním exekutorem na straně jedné a oprávněným a povinným na straně druhé se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 1. 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu