Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/22/2019
Spisová značka:22 Cdo 1740/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.1740.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
07/23/2019
IV.ÚS 2400/19
IV.ÚS 2400/19
JUDr. Pavel Rychetský
odmítnuto
09/16/2019

22 Cdo 1740/2019-121


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobců: a) J. V., narozeného XY, a b) R. V., narozené, XY, obou bytem XY, proti žalovaným: 1) K. H., narozenému XY, bytem XY, a 2) M. H., narozené XY, bytem XY, zastoupeným Mgr. Martinem Janečkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova 30, o vydání pozemku, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 18 C 19/2005, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 9. 2018, č. j. 35 Co 240/2018-107, takto:

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem Městský soud v Praze jako soud odvolací potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 jako soudu prvního stupně ze dne 21. 2. 2018, č. j. 18 C 19/225 C 14/2016-98, který zamítl žalobu na vydání pozemku parc. č. XY k. ú. XY, obec XY, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání, při jehož podání nebyli zastoupeni advokátem a ani nedoložili, že mají sami odpovídající právnické vzdělání.

Soud prvního stupně vyzval žalobce usnesením ze dne 14. 2. 2019, č. j. 18 19/2005- 117, které bylo každému z nich řádně doručeno dne 11. 3.2019, aby ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení usnesení pokud nemají právnické vzdělání, předložili soudu dovolání sepsané advokátem či notářem a spolu s ním předložili příslušnou plnou moc, pokud mají právnické vzdělání, předložili doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání dále specifikovaném. Byli také poučeni, že nebude-li ve stanovené lhůtě soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání nebo doklad o vysokoškolském vzdělání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 1 zákona č. 296/2017 Sb.) - dále jen „o. s. ř.“

Ustanovení § 241 o. s. ř., které upravuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že žalobci jako dovolatelé jsou právně zastoupeni. Žalobci tak nedoložili, že jsou zastoupeni advokátem nebo že sami mají právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že nesplnili zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř., a dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 5. 2019


JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu