Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/21/2020
Spisová značka:20 Cdo 1077/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.1077.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

20 Cdo 1077/2020
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné České republiky – Okresního soudu Praha-západ, se sídlem v Praze 1, Karmelitská 377/19, identifikační číslo osoby 00024589, proti povinnému M. J., narozenému XY, bytem XY, pro 820 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Milana Makaria, Exekutorský úřad Praha-západ, pod sp. zn. 156 EX 1302/14, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. prosince 2016, č. j. 15 Co 558/2016-67, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2016, č. j. 15 Co 558/2016-67, který potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 1. 7. 2016, č. j. 56 E 968/2012-38, ve výroku o zamítnutí návrhu povinného na zastavení exekuce, odmítá podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, a to bez ohledu na splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), směřuje-li dovolání proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena a k jejímuž příslušenství se v tomto případě nepřihlíží – srov. dále např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2015, sp. zn. 26 Cdo 4236/2015, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013, proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 27. února 2014, sp. zn. III. ÚS 346/14].

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 4. 2020


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu