Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/30/2020
Spisová značka:3 Tz 95/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:3.TZ.95.2019.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Věcná příslušnost
Dotčené předpisy:§ 146a tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

3 Tz 95/2019-


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 30. 1. 2020 v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Šilhaveckého a soudců JUDr. Petra Šabaty a JUDr. Aleše Koláře stížnost pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti ve prospěch obviněného J. K., nar. XY, trvale bytem XY, proti usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 1 ZT 31/2019, podle § 268 odst. 2 trestního řádu, § 269 odst. 2 trestního řádu a § 270 odst. 1 trestního řádu rozhodl takto:


Usnesením státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 1 ZT 31/2019,
byl porušen zákon

v neprospěch obviněného J. K. v § 146a odst. 2 trestního řádu.

Napadené usnesení se zrušuje. Současně se zrušují všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Obvodnímu soudu pro Prahu 7 se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.Usnesením Obvodního ředitelství policie Praha I SKPV ze dne 21. 3. 2019, č. j. KRPA-95079-43/TČ-2019-001175-7-LAU byla po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 ze dne 8. 3. 2019, sp. zn. 1 ZN 164/2019, ve věci nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, 2 písm. c) trestního zákoníku, kterého se měl dopustit J. K., podle § 79a odst. 1 trestního řádu zajištěna věc, a to „peněžité prostředky ve výši 2.550 Kč, které měl obviněný při zadržení u sebe a dne 6. 3. 2019 vydal v souladu s § 78 odst. 1 tr. řádu a jsou uloženy na účtu Městského státního zastupitelství vedeného u České národní banky“, neboť zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti.

Proti usnesení policejního orgánu, ke kterému dal státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 předchozí souhlas, podal obviněný J. K. v zákonem stanovené lhůtě stížnost. O stížnosti rozhodl dozorový státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 usnesením ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 1 ZT 31/2019, tak, že ji jako nedůvodnou podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu zamítl. Rozhodnutí nabylo právní moci téhož dne.

Proti usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 1 ZT 31/2019, podala ministryně spravedlnosti podle § 266 odst. 1 trestního řádu stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného J. K.

Ministryně spravedlnosti poukázala na úpravu § 146a trestního řádu a uvedla, že státní zástupce namísto toho, aby věc předložil k rozhodnutí o stížnosti příslušnému soudu, sám věcně rozhodl o tomto opravném prostředku a stížnost obviněného podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu jako nedůvodnou zamítl. Postupoval tak i přes to, že k usnesení policejního orgánu ze dne 21. 3. 2019 bylo připojeno správné poučení ohledně orgánu, který rozhoduje o podané stížnosti, tedy v daném případě soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení. Státní zástupce tak podle ministryně spravedlnosti porušil zákon v neprospěch obviněného, jehož zbavil práva na nestranné a objektivní posouzení jeho opravného prostředku nadřízeným orgánem oprávněným o tomto opravném prostředku rozhodnout.

Ministryně spravedlnosti proto navrhla, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 trestního řádu vyslovil, že usnesením státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 1 ZT 31/2019, byl v neprospěch obviněného J. K. porušen zákon v § 146a odst. 2 trestního řádu, podle § 269 odst. 2 trestního řádu zrušil napadené usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 1 ZT 31/2019, v celém rozsahu a další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a dále podle § 270 odst. 1 trestního řádu Obvodnímu soudu pro Prahu 7 přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud podle § 267 odst. 3 trestního řádu přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon porušen byl.
Podle § 146a odst. 2 trestního řádu o stížnosti proti rozhodnutí policejního orgánu podle § 66 odst. 1, § 79a odst. 1 a 3, § 79b, § 79c odst. 4, § 79d odst. 1 a 7, § 79e odst. 1 a 7 nebo § 79f trestního řádu rozhoduje ve lhůtě uvedené v odstavci 1 soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení. Věc předkládá soudu k rozhodnutí státní zástupce.

Z předloženého spisového materiálu Nejvyšší soud zjistil, že napadeným usnesením ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 1 ZT 31/2019, rozhodl státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu o stížnosti obviněného proti usnesení Obvodního ředitelství policie Praha I, služby kriminální policie a vyšetřování, ze dne 21. 3. 2019, č. j. KRPA-95079-43/TČ-2019-001175-7-LAU, kterým byla po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 ze dne 8. 3. 2019, sp. zn. 1 ZN 164/2019, podle § 79a odst. 1 trestního řádu zajištěna věc, konkrétně peněžité prostředky ve výši 2.550 Kč.

Státní zástupce fakticky rozhodoval o stížnosti oprávněné osoby proti rozhodnutí policejního orgánu, k jehož vydání dal policejnímu orgánu předchozí souhlas. Přitom k rozhodnutí policejního orgánu bylo připojeno správné poučení ve smyslu § 146a odst. 2 trestního řádu. Státní zástupce svým postupem porušil zákon v neprospěch obviněného v § 146a odst. 2 trestního řádu. O podané stížnosti byl příslušný rozhodnout Obvodní soud pro Prahu 7.

Nejvyšší soud proto napadené usnesení zrušil, současně zrušil všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a Obvodnímu soudu pro Prahu 7 přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle § 270 odst. 4 trestního řádu je orgán, jemuž byla věc Nejvyšším soudem přikázána, vázán právním názorem, který v tomto rozsudku vyslovil Nejvyšší soud, a je povinen provést ty procesní úkony, jejichž provedení Nejvyšší soud nařídil.


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. 1. 2020


JUDr. Pavel Šilhavecký
předseda senátu