Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/24/2019
Spisová značka:11 Tcu 79/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.79.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:D

11 Tcu 79/2018-12
USNESENÍNejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 24. 1. 2019 návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky L. Š., nar. XY, rozsudkem Zemského soudu Linec, Rakouská republika, ze dne 17. 4. 2015, sp. zn. 34 Hv 30/15p, který nabyl právní moci dne 17. 4. 2015, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.
O d ů v o d n ě n í :


1. Rozsudkem Zemského soudu Linec, soudní oddělení 34, Rakouská republika, ze dne 17. 4. 2015, sp. zn. 34 Hv 30/15p, který nabyl právní moci dne 17. 4. 2015, byl L. Š. uznán vinným jednak trestným činem obchodu s návykovými látkami podle § 28a odst. 1 2. a 3. případ, odst. 4 bod 3 rakouského zákona o návykových látkách, částečně jako přispívající pachatel podle § 12 3. případ rakouského trestního zákoníku (bod A), a jednak trestným činem obchodu s návykovými látkami podle § 28a odst. 1 5. případ, odst. 4 bod 3 rakouského zákona o návykových látkách (bod B), a odsouzen jednak k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 24 (dvaceti čtyř) měsíců, dále ke konfiskaci osobního motorového vozidla tov. zn. VW Golf GTI, registrační značky XY, jakož i k zabavení zajištěných návykových látek a propadnutí zajištěné hotovosti ve výši 3.932,71 eur.

2. Podle skutkových zjištění Zemského soudu Linec, soudní oddělení 34, se L. Š. předmětné trestné činnosti v podobě trestných činů obchodu s návykovými látkami dopustil v podstatě tím, že

A.
1) v období od dubna 2012 do 25. 11. 2014 v rámci četných pašeráckých jízd se svým osobním automobilem (nejprve Citroën, poté VW Golf GTI české registrační značky XY) převezl z České republiky do Rakouska celkem 4.710,1 až 4.920,1 gramů konopí s průměrným obsahem účinné látky minimálně 16,3% THCA a 1,24% delta-9-THC,
2) v období od května 2014 do září 2014 ve V. B., Česká republika, přispěl jiným způsobem k vývozu tím, že rakouskému státnímu příslušníkovi S. H.-S. a F. G. prodal celkem 1.500 gramů konopí za cenu jednoho gramu 6,- eur, přičemž tito následně převezli návykové látky osobním automobilem z České republiky do Rakouska,
B. přenechal jiné osobě na základě výdělečného prodeje celkem 6.210,1 až 6.420,1 gramů konopí s průměrným obsahem účinné látky minimálně 16,3% THCA a 1,24% delta-9-THC, a sice:
3. Dne 18. 12. 2018 byl Ministerstvem spravedlnosti České republiky podán ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že se na výše citované odsouzení rozsudkem Zemského soudu Linec, soudní oddělení 34, Rakouská republika, ze dne 17. 4. 2015, sp. zn. 34 Hv 30/15p, ve vztahu k osobě L. Š. hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

4. Nejvyšší soud předmětnou věc přezkoumal a shledal, že jsou v daném případě splněny všechny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 citovaného zákona. 5. Předně je třeba konstatovat, že podle § 4a odst. 3 citovaného zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. 6. Z podaného návrhu, jakož i obsahu připojeného spisového materiálu přitom jednoznačně vyplývá, že L. Š. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Za daného stavu jsou tak splněny všechny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 citovaného zákona. 7. V posuzované věci však pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 citovaného zákona svědčí i podmínky materiální povahy, neboť odsouzený L. Š. se dopouštěl úmyslné trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána mimo jiné i mezinárodními úmluvami. Společenská škodlivost trestné činnosti odsouzeného je přitom zvyšována zejména četností jednotlivých případů a délkou časového období, po které odsouzený tuto činnost páchal, jakož i celkovým množstvím návykové látky, kterou za účelem dosažení vlastního obohacení distribuoval dalším osobám. Ve vztahu k druhům a výměrám uložených trestů lze konstatovat, že odsouzenému byly za obě předmětná jednání uloženy sankce odpovídající právnímu řádu České republiky, konkrétně citelnější nepodmíněný trest odnětí svobody, jakož i trest propadnutí věci. Za tohoto stavu tak lze dovodit, že v daném případě byly splněny všechny zákonné podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení L. Š. příslušným soudem Rakouské republiky hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

8. Ze shora uvedených důvodů tak Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky zcela vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 24. 1. 2019


JUDr. Antonín Draštík předseda senátu
Vypracoval:
JUDr. Tomáš Durdík