Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/21/2016
Spisová značka:8 Tdo 1706/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:8.TDO.1706.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přerušení výkonu trestu
Dotčené předpisy:čl. 140 odst. 2, 3 písm. j) tr. zákoníku
Kategorie rozhodnutí:E

8 Tdo 1706/2016-64


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu dne 21. 12. 2016 v řízení o dovolání, které podal obviněný L. N., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 8 To 54/2016, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 9 T 12/2013, takto:

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. se obviněnému L.N. přerušuje až do rozhodnutí o dovolání výkon trestu odnětí svobody v trvání třinácti roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 4. 2016, sp. zn. 9 T 12/2013, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 8 To 54/2016.

Odůvodnění:

Obviněný L. N. byl rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 4. 2016, sp. zn. 9 T 12/2013 (v pořadí již třetím), ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 8 To 54/2016, uznán vinným, že

„dne 21. 2. 2013 v přesně nezjištěné době mezi 16.55 hod. – 17.05 hod., v ulici P. L., H. v P., K. kraj, v prostorách kadeřnictví provozovaného poškozenou L. B., s přímým úmyslem ji usmrtit, a získat tak majetkový prospěch, s rozmyslem, který spočíval v obstarání si zbraně, a to tupého předmětu, fyzicky napadl poškozenou L. B. nejméně 6 opakovanými údery značné intenzity rozpůleným polenem do oblasti vlasové části hlavy, kdy tímto jednáním poškozené způsobil mnohočetná tupá poranění hlavy – četné tržně zhmožděné rány v temenních a týlních krajinách oboustranně a v pravé spánkové krajině, pod kterými se nacházely vpáčené tříštivé zlomeniny lební klenby, plošná ložiska krvácení do prostoru pod tvrdou lební plenou nad oběma týlními laloky mozku a drobná povrchní ložiska zhmoždění mozkové tkáně v obou týlních a pravém temenním, spánkovém a čelním laloku mozku a tržně zhmožděnou ránu dolní části pravého ušního boltce, kdy tato poranění vedla k bezprostřednímu ohrožení života poškozené, vyžadovala urgentní chirurgické ošetření a následnou zdravotnickou péči ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, poté obžalovaný místo svého jednání prohledal, odcizil peněženku poškozené, v níž se nacházely osobní doklady, finanční hotovost a tržba kadeřnictví v celkové částce nejméně 10.000,- Kč, když po činu těžce poraněnou a na životě ohroženou poškozenou, která si s ohledem ke svému zdravotnímu stavu nebyla schopna zajistit nutnou lékařskou péči, uzamkl v prostoru kadeřnictví a z místa činu odešel, kdy pouze shodou náhod dne 21. 2. 2013 v době okolo 18.15 hod. byla poškozená L. B. nalezena svým synem, který jí zajistil lékařskou péči“.

Takto popsané jednání obviněného soud právně kvalifikoval jako zvlášť závažný zločin vraždy podle § 140 odst. 2, 3 písm. j) tr. zákoníku, ukončený ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, a uložil mu podle § 140 odst. 3 tr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání 13 roků, pro jehož výkon jej zařadil podle § 56 odst. 2 písm. d) tr. zákoníku do věznice se zvýšenou ostrahou. Současně mu podle § 228 odst. 1 tr. ř. uložil povinnost zaplatit na náhradě škody poškozené L. B. částku 79 890 Kč a Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR částku 235 243 Kč.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu (v pořadí rovněž již třetímu) podal obviněný prostřednictvím jednoho ze svých obhájců dovolání, v němž uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Z důvodů podrobně v podání vyložených se domáhá toho, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil jak usnesení odvolacího soudu, tak jemu předcházející rozsudek soudu prvního stupně, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal soudu prvního stupně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, aby podle § 265l odst. 3 tr. ř. nařídil, aby soud projednal věc v jiném složení senátu, případně ji přikázal k projednání a rozhodnutí jinému věcně příslušnému soudu a jinému státnímu zástupci, aby podle § 265l odst. 4 tr. ř. současně rozhodl, že se (obviněný) do vazby nebere, a aby předseda senátu Nejvyššího soudu podle§ 265o odst. 1 tr. ř. přerušil výkon trestu odnětí svobody.

Krajský soud v Hradci Králové předložil dovolání obviněného spolu se spisovým materiálem Nejvyššímu soudu dne 8. 12. 2016.

Nejvyšší státní zástupce, jemuž byl opis dovolání doručen dne 1. 12. 2016, se ke dni tohoto rozhodnutí k podanému dovolání nevyjádřil, přípisem ze dne 15. 12. 2016 pouze sdělil, že tak učiní nejpozději do 23. 1. 2017.

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. může předseda senátu Nejvyššího soudu před rozhodnutím o dovolání odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání.

Aniž by předseda senátu předjímal rozhodnutí senátu Nejvyššího soudu o podaném dovolání obviněného, nemohl již v tomto stadiu řízení především se zřetelem k uplatněné dovolací argumentaci vyloučit, že dovolání bude shledáno, ať již zcela či částečně důvodným, a že věc bude posouzena a rozhodnuta způsobem, jehož se obviněný dovolává. V takovém případě by se stal výkon uloženého trestu odnětí svobody nepřípustným.

Z těchto důvodů předseda senátu Nejvyššího soudu podle ustanovení § 265o odst. 1 tr. ř. obviněnému L. N. až do rozhodnutí o dovolání přerušil výkon shora uvedeného trestu odnětí svobody v trvání třinácti roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou, uloženého mu rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 4. 2016, sp. zn. 9 T 12/2013, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 8 To 54/2016.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 21. 12. 2016
JUDr. Jan Bláha
předseda senátu