Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/13/2019
Spisová značka:7 Tz 88/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:7.TZ.88.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad výkonu trestu
Dotčené předpisy:§ 275 odst. 4 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

7 Tz 88/2019-230


USNESENÍ


Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 13. 11. 2019 ve věci stížnosti pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti ve prospěch obviněného V. M., nar. XY v XY, okres Teplice, trvale bytem XY, okres Domažlice, proti pravomocnému usnesení Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 4. 10. 2018, č. j. 1 T 139/2015-158, návrh na odložení výkonu trestu odnětí svobody a rozhodl takto:


Podle § 275 odst. 4 věta druhá tr. ř. se obviněnému V. M., nar. XY, odkládá až do rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona výkon trestu odnětí svobody, který mu byl v trvání šesti měsíců uložen trestním příkazem Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 15. 10. 2015, č. j. 1 T 139/2015-126 a následně nařízen usnesením Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 4. 10. 2018, č. j. 1 T 139/2015-158.


Odůvodnění:

Usnesením Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 4. 10. 2018, č. j. 1 T 139/2015-158, byl obviněnému nařízen výkon trestu odnětí svobody na šest měsíců, jenž mu byl uložen trestním příkazem Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 15. 10. 2015, č. j. 1 T 139/2015-126, za spáchání přečinu zpronevěry podle § 206 odst. 1 tr. zákoníku.

Proti usnesení Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 4. 10. 2018, č. j. 1 T 139/2015-158, podala ministryně spravedlnosti podle § 266 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného a současně navrhla podle § 266 odst. 7 tr. ř. odklad výkonu trestu z výše uvedeného usnesení Okresního soudu v Mladé Boleslavi.

Podle § 275 odst. 4 věta druhá tr. ř. platí, že navrhl-li odložení nebo přerušení výkonu rozhodnutí napadeného stížností pro porušení zákona ministr spravedlnosti, pak Nejvyšší soud rozhodne o takovém návrhu nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisu. V posuzované věci byla stížnost pro porušení zákona předložena Nejvyššímu soudu dne 1. 11. 2019 a spis doručen dne 5. 11. 2019.

Výkon trestu odnětí svobody byl obviněnému opakovaně odložen, naposledy usnesením Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 23. 1. 2019, č. j. 1 T 139/2015-196, a to do 23. 4. 2019. Z výpisu z centrální evidence vězněných osob vyplývá, že obviněný dosud není ve výkonu trestu odnětí svobody.

S ohledem na to, že ve věci probíhá řízení o stížnosti pro porušení zákona ve prospěch obviněného a případný výkon trestu odnětí svobody by pro obviněného byl zásadním zásahem do jeho základních práv a svobod, pokud by o stížnosti bylo rozhodnuto kladně, Nejvyšší soud ve věci shledal důvod pro odložení výkonu šestiměsíčního trestu odnětí svobody, jenž mu byl uložen trestním příkazem Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 15. 10. 2015, č. j. 1 T 139/2015-126 a následně nařízen usnesením Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 4. 10. 2018, č. j. 1 T 139/2015-158, a to do doby, než bude rozhodnuto o podané stížnosti pro porušení zákona.


Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 13. 11. 2019JUDr. Petr Angyalossy, Ph. D.
předseda senátu