Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/21/2019
Spisová značka:5 Tdo 1010/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:5.TDO.1010.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přerušení výkonu trestu
Dotčené předpisy:§ 265o odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

5 Tdo 1010/2019


U S N E S E N ÍPředsedkyně senátu Nejvyššího soudu rozhodla dne 21. 11. 2019 v řízení o dovolání, které podal obviněný R. G., nar. XY v XY, bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Brno-Bohunice, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 3. 2019, sp. zn. 5 To 58/2018, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře pod sp. zn. 18 T 10/2017, t a k t o :


Podle § 265o odst. 1 tr. řádu se ohledně obviněného R. G. přerušuje výkon dovoláním napadeného usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 3. 2019, sp. zn. 5 To 58/2018, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 29. 5. 2018, sp. zn. 18 T 10/2017.


O d ů v o d n ě n í :


1. Obviněný R. G. podal v zákonné lhůtě dovolání prostřednictvím svých obhájců proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 3. 2019, sp. zn. 5 To 58/2018, jako soudu odvolacímu v trestní věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře pod sp. zn. 18 T 10/2017. Rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 29. 5. 2018, sp. zn. 18 T 10/2017, byl obviněný uznán vinným dvěma zločiny poškození finančních zájmů Evropské unie, a to jednak podle § 260 odst. 1, 4 písm. c) tr. zákoníku, jednak podle § 260 odst. 2, 4 písm. c) tr. zákoníku. Za to byl odsouzen podle § 260 odst. 4 za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 28 měsíců, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Dále byl obviněnému podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu či prokuristy obchodní korporace a družstva a v zákazu výkonu činnosti autorizovaného inženýra pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství pod ČKAIT – 0700720 na dobu 5 let. V adhezním řízení rozhodl krajský soud tak, že podle § 228 odst. 1 tr. řádu uložil obviněnému povinnost zaplatit poškozené Evropské unii zastoupené Ministerstvem životního prostředí České republiky na náhradě škody částku 1 911 912,35 Kč. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 13. 3. 2019, sp. zn. 5 To 58/2018, podle § 256 tr. řádu odvolání obviněného proti shora uvedenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře zamítl jako nedůvodné. 2. Obviněný ve svém dovolání odkázal na dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. g) a l) tr. řádu a domáhal se toho, aby Nejvyšší soud napadené usnesení Vrchního soudu v Praze, případně i rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře včetně dalších obsahově navazujících rozhodnutí zrušil a přikázal věc soudu prvního stupně, případně soudu druhého stupně k novému projednání a rozhodnutí. Obviněný současně v dovolání učinil podnět, aby předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl podle § 265o odst. 1 tr. řádu a přerušil výkon rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání. 3. Přestože obviněný není v řízení o dovolání osobou oprávněnou k podání návrhu na přerušení výkonu rozhodnutí, ani předseda senátu soudu prvního stupně v této věci nepředložil spis s příslušným návrhem podle § 265h odst. 3 tr. řádu, může předseda senátu Nejvyššího soudu podle § 265o odst. 1 tr. řádu soudu před rozhodnutím o dovolání odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž bylo dovolání podáno, pokud k tomu shledá důvody.

4. Nejvyšší soud dosud nerozhodl meritorně o podaném dovolání obviněného R. G., avšak na základě předběžného posouzení jeho mimořádného opravného prostředku a napadeného rozhodnutí dospěla předsedkyně senátu Nejvyššího soudu k závěru, že uplatněná argumentace obviněného nevylučuje úspěšnost podaného dovolání. Za této situace může být výsledkem dovolacího řízení zrušení napadeného usnesení Vrchního soudu v Praze, event. i jemu předcházejícího rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře. Tím by u obviněného odpadl důvod pro výkon uloženého trestu odnětí svobody, který obviněný v současné době vykonává. Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu proto z opatrnosti přerušila výkon napadeného rozhodnutí podle § 265o odst. 1 tr. řádu, aniž by tím jakkoli předjímala výsledek dovolacího řízení. Toto přerušení výkonu rozhodnutí platí do doby, než bude rozhodnuto Nejvyšším soudem o dovolání obviněného.
Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 21. 11. 2019

JUDr. Blanka Roušalová
předsedkyně senátu