Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/09/2019
Spisová značka:21 Nd 241/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:21.ND.241.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

21 Nd 241/2019-39


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Marka Cigánka a JUDr. Pavla Malého v právní věci žalobce CREOL Invest s. r. o. se sídlem v Olomouci, Okružní č. 1300/19, IČO 27791068, zastoupeného Mgr. Petrem Maršálkem, advokátem se sídlem ve Vsetíně, Stará cesta č. 676, proti žalovanému WoXi think different s. r. o. se sídlem v Praze 5 – Zbraslavi, Neumannova č. 1453/28, IČO 24238112, zastoupenému Mgr. Markem Bukovským, advokátem se sídlem ve Vsetíně, Na Příkopě č. 814, o 345.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 34 C 363/2018, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 34 C 363/2018 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně.

Odůvodnění:


Žalobce se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu podaným dne 18. 10. 2018 u Obvodního soudu pro Prahu 5 domáhal zaplacení 345.000,- Kč s úrokem z prodlení.

Obvodní soud pro Prahu 5 – poté, co proti vydanému elektronickému platebnímu rozkazu ze dne 23. 10. 2018, č. j. EPR 243884/2018-6, podal žalovaný odpor a co se na výzvu soudu žalobce k podanému odporu vyjádřil – přípisy ze dne 25. 9. 2019 vyzval účastníky, aby zvážili možnost delegace věci Okresnímu soudu ve Vsetíně, a po obdržení jejich vyjádření spis předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu ve Vsetíně z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o. s. ř.). Předložení odůvodnil tím, že „návrh podal soud z důvodu, že v obvodu tohoto soudu mají sídlo právní zástupci obou účastníků, žalovaný (jak plyne z relace pošty) a jeden z navržených svědků, žalobce a zbylí navržení svědkové pak v obvodu Okresního soudu Olomouc, v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5 (ani jiného soudu se sídlem v Praze) se žádný z účastníků, jejich právních zástupců ani svědků nezdržuje. Určení jiného soudu – Okresního soudu ve Vsetíně – tak bude v souladu s procesní ekonomií a žádná ze stran nebude takovou změnou zásadně dotčena“.

Žalobce sdělil, že „by delegaci věci na OS Vsetín (potažmo na OS Olomouc) uvítal“.

Žalovaný sdělil, že dle jeho názoru lze výslechy svědků řešit prostřednictvím dožádaného soudu, že sám delegaci věci nenavrhuje a další procesní postup ponechává zcela na úvaze soudu.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána; účastníci mají právo se vyjádřit, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně.

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci.

Nejvyšší soud opakovaně judikoval (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 11. 2009, sp. zn. 4 Nd 368/2009), že zásadně okolnosti toho druhu, že některý účastník řízení nemá bydliště v obvodu věcně a místně příslušného soudu, že musí překonat mezi místem bydliště a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními, zdravotními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu.

V posuzované věci Obvodní soud pro Prahu 5 neuvádí v návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu ve Vsetíně takové skutečnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci. Za situace, kdy sídlo žalovaného je v obvodu místně příslušného soudu Obvodního soudu pro Prahu 5, u kterého byla žaloba podána (§ 84 o. s. ř.), není adekvátním důvodem delegace podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. skutečnost, že bydliště jednatelky žalovaného J. L., sídla zástupců účastníků (advokátů) a bydliště jednoho z navržených svědků se nachází v obvodu Okresního soudu ve Vsetíně, jemuž má být věc delegována. Důvody uváděné místně příslušným soudem pro delegaci vhodnou nepovažuje Nejvyšší soud za natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Nic nebrání tomu, aby svědek, případně jednatelka žalovaného byli vyslechnuti prostřednictvím dožádaného soudu (§ 39, § 122 odst. 2 o. s. ř.). Ani skutečnost, že účastníky zastupují advokáti sídlící v obvodu Okresního soudu ve Vsetíně, nepředstavuje důvod pro výjimku z procesní zásady místní příslušnosti soudu v občanském soudním řízení; advokát se totiž může dát zastupovat jako dalším zástupcem jiným advokátem se sídlem v obvodu místně příslušného soudu (srov. § 25 odst. 2 o. s. ř.).

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu ve Vsetíně a Obvodnímu soudu pro Prahu 5 neshledal splnění podmínek pro delegaci vhodnou podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. a rozhodl, že věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 34 C 363/2018 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 7. 2019


JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu