Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/30/2020
Spisová značka:6 Tz 3/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:6.TZ.3.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Návrh na potrestání
Zpětvzetí opravného prostředku
Dotčené předpisy:§ 274 odst. 1 tr. zák.
Kategorie rozhodnutí:D

6 Tz 3/2020


USNESENÍ
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu dne 30. 6. 2020 o stížnosti pro porušení zákona, kterou v neprospěch obviněného R. L., nar. XY, bytem XY, podala ministryně spravedlnosti, proti pravomocnému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 9. 2019, č. j. 11 To 318/2019-65, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 2 T 76/2019, t a k t o :

Podle § 266 odst. 6 tr. ř. se zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona bere na vědomí.
O d ů v o d n ě n í :
1. Ministryně spravedlnosti podala v neprospěch obviněného R. L., nar. XY, stížnost pro porušení zákona, a to proti pravomocnému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 9. 2019, č. j. 11 To 318/2019-65, kterým byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta stížnost státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Trutnově proti usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 7. 8. 2019, č. j. 2 T 76/2019-49, kterým tento okresní soud rozhodl tak, že podle § 314c odst. 1 písm. c) tr. ř. za použití § 179a odst. 1 tr. ř. odmítl návrhy na potrestání obviněného R. L., nar. XY, pro skutky, v nichž byly spatřovány 4 přečiny maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku spáchaný ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku a přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 tr. zákoníku, a obviněné K. B., nar. XY, pro skutek, v němž byl spatřován přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku spáchaný ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku.

2. Předmětný trestní spis spolu s podanou stížností pro porušení zákona byl Nejvyššímu soudu předložen dne 14. 2. 2020. Předseda senátu Nejvyššího soudu dotazem na Okresní státní zastupitelství v Trutnově a Okresní soud v Trutnově zjistil, že Okresní státní zastupitelství v Trutnově podalo u Okresního soudu v Trutnově dne 19. 2. 2020 obžalobu na obviněného R. L. (a další obviněné), jejíž součástí byly rovněž skutky, pro které Okresní soud v Trutnově usnesením ze dne 7. 8. 2019, sp. zn. 2 T 76/2019, odmítl přijmout návrhy na potrestání obviněného R. L., tedy včetně skutku kvalifikovaného podle § 274 odst. 1 tr. zákoníku [zmíněné usnesení bylo napadeno stížností státního zástupce, která byla usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 9. 2019, č. j. 11 To 318/2019-65, zamítnuta a toto usnesení stížnostního soudu následně bylo napadeno stížností pro porušení zákona (viz shora bod 1)]. Okresní soud v Trutnově pak o podané obžalobě rozhodl dne 29. 4. 2020 odsuzujícím rozsudkem (včetně skutku kvalifikovaného podle § 274 odst. 1 tr. zákoníku). Vzhledem k tomu, že se obviněný vzdal práva podat opravný prostředek, rozsudek nabyl právní moci dne 29. 4. 2020.

3. S ohledem na shora uvedená zjištění zaslal předseda senátu Nejvyššího soudu potřebné materiály ministryni spravedlnosti k posouzení ev. důvodnosti setrvání na podané stížnosti pro porušení zákona. Ministryně spravedlnosti svým přípisem ze dne 10. 6. 2020 sdělila, že stížnost pro porušení zákona, která byla podána ve věci vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 2 T 76/2019, a váže se k usnesení zmíněného soudu ze dne 7. 8. 2019, bere podle § 266 odst. 6 tr. ř. zpět. Podle ustanovení § 266 odst. 6 tr. ř. může ministr spravedlnosti vzít stížnost pro porušení zákona, kterou podal zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě.

4. V předmětné trestní věci je nepochybné, že prohlášení o zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona učinila ministryně spravedlnosti, tedy osoba, která stížnost pro porušení zákona podala, učinila tak v době, než se senát Nejvyššího soudu odebral k závěrečné poradě, způsobem odpovídajícím zákonu. V přípisu uvedený projev vůle je výslovný, má formu předepsanou pro podání podle § 59 odst. 1 tr. ř., a byl podán Nejvyššímu soudu, který je příslušný o předmětné stížnosti pro porušení zákona rozhodnout.

5. S ohledem na skutečnosti shora uvedené bylo podle § 266 odst. 6 tr. ř. předsedou senátu rozhodnuto tak, že předmětné zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona vzal na vědomí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. 6. 2020

JUDr. Jan Engelmann
předseda senátu