Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/28/2020
Spisová značka:32 Cdo 1544/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:32.CDO.1544.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

32 Cdo 1544/2020-411


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Miroslava Galluse a Mgr. Jiřího Němce ve věci žalobkyně PPL Memphis s. r. o., se sídlem v Praze 9, Černý Most, Bryksova 951/13, PSČ 198 00, identifikační číslo osoby 24159832, zastoupené JUDr. Petrem Plavcem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Na zábradlí 205/1, proti žalované QUICKLY CZ s. r. o., se sídlem v Praze 5, Trnkovo náměstí 1112/2, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 18629393, zastoupené JUDr. Zdeňkou Vostrovskou, advokátkou, se sídlem ve Škvorci, Lipová 287, o zaplacení částky 500 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 21 C 106/2017, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2019, č. j. 20 Co 195/2019-333, takto:


Vykonatelnost rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2019, č. j. 20 Co 195/2019-333, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.


Odůvodnění:


Žalovaná podala včasné dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku a navrhla, aby dovolací soud odložil jeho vykonatelnost, neboť jí v případě okamžitého výkonu tohoto rozhodnutí hrozí újma na jejích právech. Uvedla, že nemá disponibilní prostředky k uhrazení závazku; peněžní prostředky, které má, jsou půjčkou od statutárních orgánů. Má sice dlouhodobý majetek – pozemky, jejich urychleným prodejem by však mohla utrpět ztrátu.

Podle § 243 písm. a) občanského soudního řádu může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Závažnost újmy se poměřuje možným dopadem výkonu rozhodnutí (exekuce) do majetkových poměrů dovolatele, a to i se zřetelem k rozsahu a povaze jeho majetku a míře možného postižení tohoto majetku výkonem rozhodnutí nebo exekucí (srov. usnesení ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016, dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu, ústavní stížnost proti němuž podanou Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 23. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 3317/17).

Z návrhu na odklad výkonu rozhodnutí a z veřejně dostupných informací o majetku dovolatelky se podávají skutečnosti umožňující uzavřít, že neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí by dovolatelce hrozila závažná újma. Nejvyšší soud proto posoudil předpoklady stanovené citovaným ustanovením jako splněné a návrhu na odklad vykonatelnosti rozhodnutí odvolacího soudu vyhověl.

Vykonatelnost je odložena do právní moci rozhodnutí, jímž bude dovolací řízení skončeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 7. 2020


JUDr. Pavel Příhoda
předseda senátu