Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/24/2018
Spisová značka:29 Nd 311/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:29.ND.311.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

29 Nd 311/2018


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v právní věci navrhovatele P. B., o návrhu na zápis svěřenského fondu BERTHA, soukromý svěřenský fond, do evidence svěřenských fondů, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. SF 684/2018/MSPH, SFj 448/2018/MSPH, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. SF 684/2018/MSPH, SFj 448/2018/MSPH, projedná a rozhodne Krajský soud v Ústí nad Labem.


Odůvodnění:


[1] Návrhem ze dne 27. června 2018, doručeným Městskému soudu v Praze téhož dne se navrhovatel P. B. domáhal zápisu svěřenského fondu BERTHA, soukromý svěřenský fond (dále též jen „svěřenský fond“), do evidence svěřenských fondů.

[2] Usnesením ze dne 4. července 2018, sp. zn. SF 684/2018/MSPH, SFj 448/2018/MSPH, soud prvního stupně zastavil řízení o návrhu na prvozápis svěřenského fondu do evidence svěřenských fondů.

[3] K odvolání navrhovatele soud prvního stupně usnesením ze dne 15. srpna 2018, sp. zn. SF 684/2018/MSPH, SFj 448/2018/MSPH:

1/ Změnil své usnesení ze dne 4. července 2018 tak, že řízení se nezastavuje (bod I. výroku).

2/ Vyslovil svou místní nepříslušnost (bod II. výroku).

3/ Určil, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení toho, který soud věc projedná a rozhodne (bod III. výroku).

[4] Následně předložil soud prvního stupně věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.

[5] Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[6] Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Krajský soud v Ústí nad Labem, u nějž dříve probíhalo řízení o prvozápis téhož svěřenského fondu do evidence svěřenských fondů na podkladě stejného notářského zápisu a do jehož obvodu patří okresní soud, v jehož obvodu má navrhovatel doručovací adresu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2018


JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu