Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/04/2018
Spisová značka:33 Cdo 3616/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:33.CDO.3616.2017.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

33 Cdo 3616/2017-350


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobce J. B., bytem XY, zastoupeného JUDr. Andreou Vejběrovou, Ph.D., advokátkou se sídlem Praha 8, Sokolovská 5/49, proti žalované A. K., bytem XY, zastoupené JUDr. Janem Fričem, advokátem se sídlem Praha 5, Štefánikova 1/65, o určení existence právního vztahu a nahrazení projevu vůle, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 55 C 19/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne ze dne 26. 1. 2017, č. j. 17 Co 256/2016-259, t a k t o :

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2018, č. j. 33 Cdo 3616/2017-344, se opravuje tak, že v záhlaví se vypouští označení zástupce žalobce: „Mgr. Klárou Hrabákovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Politických vězňů 935/13“ a nahrazuje se označením: „JUDr. Andreou Vejběrovou, Ph.D., advokátkou se sídlem Praha 8, Sokolovská 5/49“.


O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2018, č. j. 33 Cdo 3616/2017-344, byla jako zástupkyně žalobce nesprávně uvedena Mgr. Klára Hrabáková, advokátka se sídlem Praha 1, Politických vězňů 935/13, ačkoli zástupkyní žalobce byla (podle plné moci ze dne 12. 5. 2017, založené ve spisu na č. l. 320) JUDr. AndreaVejběrová, Ph.D., advokátka se sídlem Praha 8, Sokolovská 5/49.

Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Nejvyšší soud proto tuto zjevnou nesprávnost opravil způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí (§ 164 o. s. ř. za použití § 243b o. s. ř.).
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 12. 2018


JUDr. Blanka Moudrá
předseda senátu