Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/27/2018
Spisová značka:27 Cdo 1056/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.1056.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právnická osoba
Veřejný rejstřík (zápis & výmaz) (o. z.)
Dotčené předpisy:§ 132 odst. 2 o. z.
§ 424 o. z.
§ 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

27 Cdo 1056/2017


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatelky SYMBIO Digital, s. r. o., se sídlem v Praze 7, Na Maninách 1040/14, PSČ 170 00, identifikační číslo osoby 26492407, zastoupené JUDr. Janem Lasákem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 85648/MSPH, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 11. 2016, č. j. 14 Cmo 236/2016-RD51, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze k odvolání navrhovatelky v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 19. 5. 2016, č. j. C 85648/RD45/MSPH, Fj 187868/2016/MSPH, kterým Městský soud v Praze zamítl návrh na zápis změny obchodní firmy ze SYMBIO Digital, s. r. o., na SYMBIO s. r. o. do obchodního rejstříku.

Proti usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka dovolání, jež Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), odmítl jako nepřípustné, neboť nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

V usnesení ze dne 24. 10. 2018, sp. zn. 29 Cdo 5758/2016, Nejvyšší soud vysvětlil, že má-li být název právnické osoby způsobilý odlišit tuto právnickou osobu od jiné osoby (§ 132 odst. 2 věta první zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku; dále též jen „o. z.“), nesmí být shodný ani zaměnitelný s názvy (jmény) jiných osob. Požadavek na nezaměnitelnost názvu právnické osoby (formulovaný již v posledně označeném ustanovení) občanský zákoník opětovně zdůrazňuje ve vztahu k obchodní firmě (§ 424 o. z.), tedy jménu (v případě právnických osob názvu), pod nímž je určitá osoba zapsána do obchodního rejstříku.

Z řečeného se podává, že požadavek na nezaměnitelnost názvu právnické osoby, formulovaný v § 132 odst. 2 větě první o. z., dopadá na všechny právnické osoby bez rozdílu, včetně obchodních korporací. I v případě obchodní korporace platí, že její název nesmí být zaměnitelný s názvy jiných právnických osob; na řečeném nic nemění ani to, že název (jméno), pod kterým je obchodní korporace zapsána v obchodním rejstříku, představuje její obchodní firmu (§ 423 odst. 1 o. z.), a že § 424 o. z. opětovně zdůrazňuje požadavek na nezaměnitelnost tohoto jména (názvu) ve vztahu k ostatním obchodním firmám. Oproti § 132 odst. 2 větě první o. z. dopadá § 424 o. z. nejen na podnikatele – právnické osoby, ale taktéž na podnikatele – fyzické osoby, zapsané v obchodním rejstříku. Obchodní firma obchodní korporace tudíž nesmí být zaměnitelná ani s názvy jiných právnických osob, bez ohledu na jejich právní formu (což plyne již z § 132 odst. 2 věty první o. z.), ani s obchodními firmami jiných podnikatelů, včetně fyzických osob zapsaných v obchodním rejstříku.

Závěr odvolacího soudu, podle kterého je nutné nezaměnitelnost navrhované obchodní firmy poměřovat i ve vztahu k názvu obecně prospěšné společnosti zapsané ve veřejném rejstříku, je tudíž v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu.

Taktéž druhou otázku, již dovolatel předestírá, vyřešil odvolací soud v souladu s ustálenou judikaturou k posuzování zaměnitelnosti obchodní firmy či názvu, z níž se podává, že:

1) Při posuzování (ne)zaměnitelnosti názvu (firmy) je nutné hodnotit míru shody se jmény (firmami) jiných osob (podnikatelů), přičemž je nezbytné vycházet z dojmu, který (navrhovaný) název (firma) vyvolává u průměrné osoby (§ 4 odst. 1 o. z.), jež přichází (může přicházet) s právnickou osobou do styku, resp. – jde-li o podnikatele – u (jeho) průměrného zákazníka.

2) Název právnické osoby se skládá z kmene a dodatku označujícího právní formu dotčené právnické osoby. Má-li kmen názvu právnické osoby více prvků, pak zpravidla (nikoliv však bezvýjimečně) platí, že průměrné osobě (průměrnému zákazníkovi) utkví z delšího znění názvu jako příznačná jen jeho určitá – výrazná a (oproti všem ostatním názvům) rozlišující – část. Jinými slovy, pro posouzení nezaměnitelnosti názvu mají nejdůležitější význam ty jeho prvky, které jsou pro celkový dojem určující (tzv. silné prvky).

3) Sama skutečnost, že posuzovaný název právnické osoby obsahuje kromě prvku, jenž se shoduje s kmenem názvu jiné právnické osoby, ještě další prvky (slova), nepostačuje pro závěr o nezaměnitelnosti posuzovaného názvu. Dostatečný v tomto směru nemusí být ani (v názvu obsažený) údaj o místu, kde právnická osoba vyvíjí svoji činnost či kde sídlí. Vždy však záleží na konkrétních okolnostech.

4) Např. název spolku, obsahující označení určitého sportu a název obce, v níž sídlí či v níž vyvíjí svoji činnost, není (zpravidla) zaměnitelný s názvy spolků (či jiných právnických osob), obsahujícími označení téhož sportu a jiné obce.

5) Vliv na závěr o (ne)zaměnitelnosti názvu právnické osoby (obchodní firmy podnikatele) pak má (může mít) i předmět činnosti (podnikání), jakož i teritorium, na němž je tato činnost (podnikání) vyvíjena. Není-li totiž okruh osob (zákazníků), přicházejících s posuzovanými právnickými osobami do styku, alespoň částečně shodný, snižuje se pravděpodobnost záměny jejich názvů.

Srov. např. usnesení sp. zn. 29 Cdo 5758/2016 a v něm citovanou judikaturu.

Odvolací soud v napadeném rozhodnutí popsaná kriteria při posuzování zaměnitelnosti obchodní firmy navrhované k zápisu (SYMBIO, s. r. o.) s názvem již zapsané právnické osoby (SYMBIO, o. p. s.) respektoval. Poukazuje-li dovolatel na posledně zmíněné kriterium (odlišnost okruhu zákazníků, resp. osob přicházejících s oběma subjekty do styku), přehlíží, že Nejvyšší soud k uvedenému kriteriu přihlížel v situaci, kdy kmeny posuzovaných názvů nebyly totožné, ale shodovaly se jejich silné prvky. V situaci, kdy je celý kmen obou názvů shodný, názvy se liší toliko označením právní formy, navíc v obou případech uvedené podobně působící zkratkou („s. r. o.“, „o. p. s.“), ani Nejvyšší soud nemá pochybnosti o tom, že k zápisu navrhovaná obchodní firma SYMBIO s. r. o. je zaměnitelná s názvem již zapsané společnosti SYMBIO, o. p. s.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. 11. 2018


JUDr. Marek Doležal
předseda senátu