Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/30/2020
Spisová značka:25 Cdo 1532/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.1532.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení povinné [ Zastoupení ]
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

25 Cdo 1532/2020-326


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobkyně: M. V., narozená dne XY, bytem XY, zastoupená JUDr. Martinem Horčicem, advokátem se sídlem Politických vězňů 27, Kolín, proti žalovanému: Z. M., narozený dne XY, bytem XY, zastoupený JUDr. Radkem Bechyně, advokátem se sídlem Legerova 148, Kolín, o ochranu osobnosti, vedené u Okresního soudu v Kolíně, pod sp. zn. 19 C 237/2016, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 10. 7. 2019, č. j. 21 Co 87/2019-258, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 10. 7. 2019, č. j. 21 Co 87/2019-258, odmítl odvolání žalované proti rozsudku Okresního soudu v Kolíně ze dne 16. 3. 2018,
č. j. 19 C 237/2016-128, ve znění opravného usnesení ze dne 3. 5. 2018, č. j. 19 C 237/2016-158, pokud jím byl napaden výrok o vrácení přeplatku soudního poplatku, dále rozsudek soudu prvního stupně potvrdil v zamítavém výroku o věci samé, změnil jej ve výroku o náhradě nákladů řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně dovolání, aniž byla zastoupena advokátem. Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být dovolání také sepsáno.

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu soudem ustanoven). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání (ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř) nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné pod č. 64/2000 časopisu Soudní judikatura).
Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.

V posuzovaném případě podala žalobkyně – nezastoupena advokátem – dovolání proti rozsudku odvolacího soudu a současně požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro dovolací řízení. K jejímu odvolání Krajský soud v Praze usnesením ze dne 29. 1. 2020, č. j. 21 Co 20/2020-314, změnil usnesení Okresního soudu v Kolíně ze dne 11. 12. 2019, č. j. 19 C 237/2016-306, kterým bylo mj. rozhodnuto o plném osvobození žalobkyně od soudních poplatků, tak, že jí ustanovil zástupcem pro dovolací řízení JUDr. Martina Horčicu, advokáta se sídlem Politických vězňů 27, Kolín. Toto usnesení bylo zástupci žalobkyně doručeno 12. 2. 2020 a nabylo právní moci 13. 2. 2020, avšak ustanovený advokát ve dvouměsíční dovolací lhůtě (§ 240 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 241b odst. 3 věta druhá za středníkem o. s. ř.), v níž bylo možné odstranit nedostatky náležitostí dovolání sepsaného žalobkyní, ani dosud toto dovolání nedoplnil, nenahradil vlastním podáním a ani se s ním alespoň písemně či ústně do protokolu neztotožnil, byť již dne 24. 2. 2020 osobně nahlédl do spisu.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené odvolacím soudem splněna (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2010, sp. zn. 26 Cdo 853/2010, ústavní stížnost proti tomuto usnesení Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. II. ÚS 2794/10). Nejvyšší soud (předseda senátu podle § 243f odst. 2 o. s. ř.) proto řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 3 věty třetí a § 104 odst. 2. o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 7. 2020


JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu